بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خودکارآمدی شیردهی متغیری قابل تعدیل و موثر بر شروع و تداوم شیردهی است. لذا یکی از راهکارهای ارتقاء وضعیت شیردهی، تعدیل خودکارآمدی شیردهی به واسطه شناسایی عوامل مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395 انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی حاضر، شامل 350 زن بستری در بخش زنان بیمارستان آموزشی کوثر شهر قزوین بود که طی 24 ساعت گذشته زایمان کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک - مامایی و فرم کوتاه پرسش نامه خودکارآمدی شیردهی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی شیردهی در میان شرکت کنندگان، 65/7±28/57 بود. از بین عوامل مورد بررسی، تعداد بارداری (012/0=p)، تجربه قبلی شیردهی (001/0=p)، تصمیم نوع (008/0=p) و مدت زمان شیردهی (025/0=p) و رضایت مادر از کیفیت تغذیه نوزاد در بیمارستان (001/0 >p) با خودکارآمدی شیردهی ارتباط معنی داری داشتند.
نتیجه گیری
بر پایه نتایج مطالعه حاضر، عواملی هستند که با خودکارآمدی شیردهی مرتبط بوده و می توانند آن را پیش بینی کنند. لذا به نظر می رسد بتوان با آموزش پرسنل بهداشتی و انجام مداخلاتی در بیمارستان و مراکز سلامت عوامل مرتبط با خودکارآمدی شیردهی را اصلاح نموده و متعاقبا وضعیت شیردهی را بهبود بخشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1003 -1016
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942931 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!