شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت های ادراری به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی محسوب می شود. باکتری اشریشیاکلی مولد سم وروتوکسین، به عنوان مهم ترین عامل بیماری های عفونت های ادراری مطرح است. هدف این مطالعه، شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی است.
مواد و
روش کار
تعداد 200 نمونه ادرار افراد مشکوک به عفونت ادراری، از طریق روش های کشت و بیوشیمیایی استاندارد اشریشیاکلی شناسایی شد. باکتری های جداشده از نظر الگوی حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند. برای سروتایپینگ، ایزوله ها با آنتی سرم پلی والان مورد آزمون قرار گرفتند. پس از استخراج DNA ایزوله های مولد وروتوکسین با Multiplex PCR شناسایی شدند.
یافته ها
از کل نمونه های ادراری، 78نمونه به عنوان اشریشیاکلی تعیین هویت شدند. ایزوله های اشریشیاکلی بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را به آمپی سیلین و بیشترین حساسیت را به نورفلوکساسین داشتند. در سروتایپینگ، گروه 3 دارای فراوان ترین ایزوله های اشریشیاکلی بود. در نمونه های بررسی شده با استفاده از روش Multipex PCR و پرایمرهای اختصاصی، در 3 ایزوله جداسازی شده ژن های stx1، در16 ایزوله جداسازی شده ژن های stx2، در9 ایزوله هر دو باند مزبور به ژن های stx1 و stx2 مشاهده شد.
نتیجه گیری
سروتایپ های O25، O78، O103، O118،O124 ،O145 ، O157،O164 از فراوان ترین سروتایپ های خاص نشانگر عفونت بودند. فراوانی اشریشیاکلی های دارای ژن stx2 مولد وروتوکسین بیشتر از stx1 است. مقاومت بالا به آمپی سیلین احتمالا به دلیل مصرف بی رویه این آنتی بیوتیک ها ایجاد شده است. نورفلوکساسین می تواند انتخاب مناسب برای درمان موارد مبتلا باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.