علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا

پیام:
چکیده:
اهداف
با رشد جمعیت سالمندی در جهان بار بیماری های مزمن افزایش یافته است که به دنبال آن، نیاز به مراقبت های طولانی مدت را افزایش می دهد. در بیشتر نقاط جهان جمیعت زنان سالمند بیشتر از مردان است و سپردن آنان به سراهای سالمندی هم بیشتر از مردان گزارش شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین علل اقامت سالمندان زن در سرای سالمندان تبریز انجام گرفت.
مواد و روش ها
 در این مطالعه کیفی 13 سالمند زن به شکل مبتنی بر هدف انتخاب شدند و با آنان مصاحبه نیمه ساختاری و چهره به چهره انجام شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته ها
 دو مفهوم اصلی به عنوان عوامل کلیدی مرتبط بر علل اقامت زنان سالمند در سرای سالمندان شناسایی شد که عبارت بودند از: علل زمینه ای و علل موقعیتی. نتایج حاکی از آن بود که علل موقعیتی نقش عمده ای در اقامت سالمندان در سراهای سالمندی دارند. زنان سالمند چندین مشکل را دلیل دوری آنها از جامعه و منزل ذکر کردند که از آن جمله می توان به مشکلات مالی، ازدواج ناخواسته، آزار و غفلت اشاره کرد. درنهایت عواملی مثل سقوط، تصادف، تنهایی و مشکلات عاطفی از موارد عمده علل موقعیتی بودند.
نتیجه گیری
 با افزایش جمعیت زنان سالمند، نیاز مراقبتی از این گروه سنی بیشترین توجه خانواده ها به خود را صرف می کند که با ضعف و افت وضعیت اقتصادی، مواردی از قبیل آزار نسبت به این گروه جمعیتی بیشتر می شود. از تبعات این موضوع می توان سپردن به سراهای سالمندی را نام برد. فراهم آوردن خدمات مبتنی بر جامعه تا حدود زیادی می تواند از این عوامل جلوگیری کند و شرایطی را فراهم سازد که سالمندان در محیط دلخواه خود زندگی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
406 تا 417
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946049 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!