تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی

پیام:
چکیده:
اهداف
جمعیت جهان و نیز ایران به سرعت در حال سالخورده شدن است و نیاز به برنامه هایی که جمعیت سالخورده را شاداب و سالم نگه دارد بیشتر احساس می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان طراحی و اجرا شده است.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی کنترل شده تصادفی، 96 نفر از سالمندان 60 تا70 ساله مراجعه کننده به یکی از مراکز جامع سلامت در شهر اصفهان با رضایت خویش، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، پرسش نامه های رضایت از زندگی و شادکامی سالمندان با روش مصاحبه در دو گروه تکمیل شد. سپس افراد گروه مداخله به طور فعال در چهار جلسه دو ساعته آموزشی مبتنی بر شیوه زندگی سالم شرکت کردند. بعد از دو ماه، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های تی مستقل، تی زوجی، ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکویر، من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
 نتایج نشان داد در گروه مداخله، میانگین نمره شادکامی بعد از مداخله، افزایش معنی داری داشت و از 14/61 تا 36/8 قبل از مداخله، به 11/38 تا 43/11 تغییر یافت (001/0>P). میانگین نمره رضایت از زندگی نیز از 5/42 تا 12/96 به 4/32 تا 16/02 افزایش پیدا کرد (0/001>P). همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین شادکامی و رضایت از زندگی همبستگی زیاد و معنی داری وجود دارد (r =0/719 ، 0/001>P)
نتیجه گیری
 با وجود آنکه شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان به عوامل گوناگونی بستگی دارد، اما با مشارکت فعال آن ها در برنامه های آموزش و بهبود سبک زندگی، می توان شادکامی و رضایت از زندگی را در آن ها افزایش داد. 0/001
زبان:
فارسی
صفحات:
440 -451
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946052 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.