بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته بود.
مواد و روش ها
 این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بر روی 158 نفر سالمند بالای 60 سال تحت پوشش سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. داده ها به صورت مستقیم و با مصاحبه مستقیم گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه شاخص سنجش سلامت دهان سالمندان بود.
یافته ها
 90 نفر (57 درصد) از پاسخگویان سالمندان مرد و 68 نفر (43 درصد) سالمندان زن بودند. میانگین سن سالمندان مورد مطالعه 68/78 سال بود. سلامت دهان با سن (P=0/004)، جنس (P=0/034)، و تحصیلات (P=0/0001) رابطه معنی دار داشت. وضعیت سلامت دهان و دندان سالمندان مرد بهتر از سالمندان زن بود.
نتیجه گیری
 با توجه به اهمیت فراوان سلامت دهان و دندان در افزایش کیفیت زندگی سالمندان، در هنگام طراحی مداخلات برای ارتقای سلامت دهان سالمندان، توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آن ها ضروری به نظر می رسد.68
زبان:
فارسی
صفحات:
452 -463
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.