تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند

پیام:
چکیده:
اهداف
گرلین نوعی پپتید است که از سلول های غدد مترشحه معده ترشح می شود که می تواند تحت تاثیر رفتارهای غذایی، اشتها، انرژی مصرفی و تغییرات وزنی بدن قرار بگیرد. هدف از این پژوهش تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند بود.
مواد و روش ها
 در این مطالعه نیمه تجربی، 30 آزمودنی به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی 15نفری، گروه آزمایش (تمرین هوازی) و کنترل، تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 4 جلسه به مدت 50 تا 60 دقیقه با شدت معادل 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب در فعالیت تمرین هوازی شرکت کردند. پس از ارزیابی اولیه (ترکیب بدن و بیان ژن گرلین) و 8 هفته تمرین هوازی، 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، ارزیابی دوباره تکرار شد. برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی از روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 0/05>P آزمایش شدند.
یافته ها
 دامنه سنی آزمودنی ها در گروه آزمایش 13/68±69/3 و در گروه کنترل 20/31±69/4 بود. 8 هفته برنامه تمرین هوازی منجر به کاهش معنی داری در مقادیر نمایه توده بدن از 27/57 به 26/90 کیلوگرم بر متر مربع (0/001=P)، کاهش درصد چربی بدن از 24/31 به 21/43 درصد (0/001=P) و افزایش بیان ژن گرلین لنفوسیت از 16/87 به 24/92 درصد شده است که در گروه آزمایش معنی دار بوده است. تغییر معنی داری در سطح گرلین پلاسما دیده نشد.
نتیجه گیری
 تمرین هوازی با افزایش بیان ژن گرلین لنفوسیت و کاهش معنی دار در نمایه توده بدن در مردان سالمند می تواند از بروز چاقی و اضافه وزن جلوگیری کند. همچنین می توان از نقش فعالیت ورزشی به عنوان درمانی غیردارویی در تنظیم و تعادل هورمون های پپتیدی موثر در شیوع چاقی حمایت کرد؛ از این رو، به سالمندان پیشنهاد می شود از تمرین های هوازی به عنوان روشی پیشگیرانه برای کاهش چاقی و بروز بیماری های مرتبط با آن استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
494 -505
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.