جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها

پیام:
چکیده:
اگزوپلی ساکاریدهای تولیدی توسط باکتری های اسید لاکتیک در بهبود خواص حسی و بافتی محصولات لبنی تخمیری نقش مهمی ایفا می کنند. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان می باشد. نمونه های محصولات لبنی سنتی در شرایط استریل جمع آوری شده و مستقیما روی محیط ام.آر.اس آگار کشت داده شد. پس از خالص سازی و بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی و تست های بیوشیمیایی، 20 جدایه انتخاب گردیده و تولید اگزوپلی ساکارید، با روش فنل / سولفوریک اسید اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده با منحنی استاندارد گلوکز مقایسه و میزان تولید بر حسب میلی گرم بر لیتر تعیین گردید. الگوی تولید اگزوپلی ساکارید با الگوی رشد باکتری ها و نیز اثرات تغییرات دما و اسیدیته بر میزان تولید اگزوپلی ساکارید بررسی شد. در نهایت جدایه های M-2 و M-26 به عنوان برترین جدایه ها انتخاب و به روش مولکولی شناسایی شدند. سپس اگزوپلی ساکارید تولید شده، استخراج گردیده و فعالیت ضدمیکروبی آن ها به روش انتشار در آگار بررسی شد. نتایج نشان داد که 20 جدایه مورد بررسی هر دو نوع اگزوپلی ساکارید را تولید نموده، دو جدایه M-2 و M-26 که بیشترین میزان تولید را داشتند، به ترتیب متعلق به لکونوستوک مزنتروئیدس و انتروکوکوس فاسیوم می باشند. تولید اگزوپلی ساکاریدها در برابر تغییرات اسیدیته از 5/6 تا 8 و تغییرات دمایی 42-25 درجه سلسیوس بررسی شده که بیشترین مقدار تولید اگزوپلی ساکارید در دمای 37 درجه سلسیوس و اسیدیته 5/7، در انتهای فاز لگاریتمی رشد گزارش شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پتانسیل تولید اگزوپلی ساکارید توسط گونه های بومی استان کرمان وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1947061 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!