بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)

پیام:
چکیده:
صنعت زنبورداری یکی از بخش های تولیدی مهم کشاورزی است که با سرمایه ای نسبتا کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش می تواند نقش موثری در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت بازی کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری در استان اردبیل بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه موردمطالعه نیز زنبورداران استان اردبیل(3900=N) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شد. ابزار اصلی مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه ای بود که روایی آن ها به وسیله افراد متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری تاثیر مثبت و معنا داری دارند. در بین ابعاد مدیریت دانش، بیشترین تاثیر را کسب دانش و کاربرد دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری دارند. با توجه به مقدار ضریب تعیین (62/0)، مدل از توانایی لازم برای تشریح رفتار متغیر وابسته برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
797 -804
لینک کوتاه:
magiran.com/p1948911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.