ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل

پیام:
چکیده:
افزایش نگرانی در مسائل مختلف زیست محیطی و نیاز به پاسخگویی به جوامع جهانی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نظام های آموزشی و دانشگاهی به یک برنامه و جریان آموزشی فعال تبدیل کرد؛ اما مقدم بر کاربرد آن، باید عامل های موثر بر پذیرش و استفاده از این پدیده شناسایی شوند. این پژوهش به بررسی ارائه آموزش های زیست محیطی از طریق فناوری تلفن همراه با روش پژوهش، توصیفی از نوع تحقیقات مبتنی بر پیش بینی می پردازد. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهر تهران در سال تحصیلی 1394 به تعداد 2422905 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ایطبقه ای تصادفی با انتساب متناسب، منطقه 12 انتخاب شد از بین مدارس این منطقه دانش آموزان پایه نهم به صورت تصادفی به تعداد 350 نفر برای بررسی انتخاب گردید. برای گردآوری داده های این پژوهش درزمینه پذیرش یادگیری سیار از پرسشنامه تدوین شده چئون و همکارانش استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظرات متخصصان و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار برای متغیرهای پژوهش بیش از 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی درونی مطلوب پرسشنامه است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL نسخه 8/8 انجام گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر در پژوهش هنجار ذهنی، نگرش و قصد رفتاری نقش معناداری در تمایل دانش آموزان به استفاده از فناوری آموزش سیار در یادگیری آموزش محیط زیست را نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949365 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.