تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها «نیمه آزمایشی» و از نظر هدف «کاربردی» می باشد. جامعه آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری می باشند که تعداد آن ها برابر با 210 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه آزمون استاندارد مهارت های تفکر انتقادی California form b (CCTST-B)(1990) استفاده شده است. به منظور تعیین روایی محتوایی و صوری، پرسشنامه مورد بررسی چند تن از متخصصین و متجربین و اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که همگی بر روا بودن پرسشنامه برای انجام پژوهش تاکید داشتند. به منظور اطمینان بیشتر از پایا بودن آن ها، تعداد 30 پرسشنامه قبل از اجرای نهایی، به طور تصادفی اجرا گردید و ضریب آلفا کرونباخ آن 78/0 برآورد شده است. لازم به ذکر است واحد درسی روش تدریس پیشرفته در برنامه هفتگی دانشگاه آزاد واحد ساری به صورت یک روز در هفته برگزار می گردید. در جلسه اول اجرای پرسشنامه های مهارت تفکر انتقادی فرم ب و خلاقیت کامکاری به عنوان پیش آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید د.ر طی مدت اجرا تدریس پژوهش محور (با تاکید بر استفاده از روش تدریس کاوشگری) به عنوان متغیر مستقل، محقق به طور کامل با استاد مورد نظر در ارتباط بوده و در کلاس آزمایش حضور داشتند و هنگام رویارویی مشکل راهنمایی های لازم را ارائه می کرد و سپس در پایان جلسه هشتم همان پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن و همچنین از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده می گردد. نتایج نشان داده است که تدریس پژوهش محور بر متغیر «تفکر نقادانه» موثر بوده است. همچنین تدریس پژوهش محور در بین مولفه های تفکر نقادانه (مهارت های تفسیری، مهارت های ارزشیابی، مهارت ها استنباطی، مهارت های قیاسی و مهارت های استقرایی)، فقط بر مولفه مهارت های تفسیری تاثیر نداشته است و بر دیگر مولفه ها تاثیری داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.