مطالعه فعالیت و ارزیابی اثرات pH و دما بر سرین پروتئاز و سیستئین پروتئاز در کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
فاسیولوزیس یک بیماری انگلی مشترک است که توسط ترماتود فاسیولا هپاتیکا ایجاد می شود. پروتئازها جهت بقای انگل ها ضروری می باشند. هدف از این مطالعه جهت بررسی فعالیت و مطالعه اثرات pH و دما بر سرین پروتئاز و سیستئین پروتئاز در ترماتود فاسیولا هپاتیکا بود.
مواد و روش کار
ترماتودهای بالغ فاسیولا هپاتیکا از کبد گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه جدا شدند و میزان پروتئین آن ها اندازه گیری شد. فعالیت پروتئولیتیک عصاره کرم بالغ با استفاده از سوبسترای آزوکازئین در محدوده pH 2 تا 12 موردبررسی قرار گرفت. سوبسترای ویژه تریپسین، کیموتریپسین و کاتپسین B برای سنجش آنزیم های پروتئازی استفاده شد. اثر مهارکننده های پروتئازی پپساتین، DTT، PMSF و EDTA بر روی این آنزیم ها بررسی شد. برآورد دما و pH بهینه در محدوده دمایی 90-10 درجه سانتی گراد و 12-2 pH بود.
یافته ها
pH بهینه فعالیت برای تریپسین و کیموتریپسین قلیایی و فعالیت پروتئولیتیکی و کاتپسین B اسیدی بود. فعالیت سرین پروتئاز و سیستئین پروتئاز در فاسیولا هپاتیکا ثبت گردید. دمای بهینه برای فعالیت تریپسین و کیموتریپسین در 50 درجه سانتی گراد و کاتپسین B در 40-30 درجه سانتی گراد بود. هر سه پروتئاز پایداری دمایی تا 40 درجه سانتی گراد را نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری
ثبات دمایی بالای پروتئازهای فاسیولا هپاتیکا نشان داد که به عنوان یک عامل بالقوه می توانند کاربردی زیستی در تهیه واکسن و داروهای ضد انگلی داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
904 -912
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.