چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور

پیام:
چکیده:
در پژوهش حاضر مساله اصلی مورد تحقیق مدلسازی نوسانات بازده بازار سهام در کشورهایی با بازارهای نوظهور است. در گام ابتدایی با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات و مدل گارچ (1،1) برای استخراج نوسانات چرخه های اقتصادی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی اقتصاد های مورد نظر مدل سازی های لازم صورت گرفته و نتایج حاصله با استفاده از رگرسیون بر بازده بازارهای نمونه آماری شامل 24 کشور پیاده سازی شده است. بازه زمانی مورد مطالعه میان سالهای 1992 الی 2016 بوده است. نتایج حاصله بیانگر معنی داری و توانایی مدلهایی ارائه شده در مدلسازی نوسانات بازار سهام می باشد همچنین ارتباط میان چرخه های اقتصادی و بازده بازار سرمایه در برخی از کشورها تایید شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -205
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950914 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!