نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با صاحبنظران (روش دلفی) عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات (عامل اقتصادی، ساختاری ،رفتاری و قوانین و مقررات) را شناسایی و در ادامه پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش چهار عامل مذکور طراحی گردید. بررسی پایایی به روش همسانی درونی و آلفای کرونباخ و روایی به روش های صوری، محتوایی و سازه حاکی از مناسب بودن ابزار اندازه گیریست .جامعه آماری شامل اظهارنامه های تسلیمی مودیان اشخاص حقوقی به مناطق ششگانه شهر تهران می باشد. حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه ای نسبی برابر 382 انتخاب گردید. پس از اجرای پرسشنامه با استفاده از روش کمی (تحلیل عامل اکتشافی) نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) قرار گرفت. در قسمت توصیفی جداول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی و نمودار برای هر متغیر تهیه و در بخش استنباطی پس از بررسی توزیع متغیرها با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک و آزمون کروسکال والیس به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی عامل ها میانگین رتبه اظهارنامه های مستقر در مرکز تهران بالاتر بوده و این میانگین برای عاملهای قانون ، رفتاری، ساختاری و اقتصادی به ترتیب برابر 48/164 ، 15/158، 2/159 و 98/154 می باشد . نتایج نشان می دهد میانگین رتبه تمام عاملها در مورد اظهارنامه های مالیاتی مستقر در مرکز تهران به صورت معناداری(01/0 >p) بالاتر از سایر مناطق است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950915 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!