بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
لیشمانیوز جلدی یکی از مهمترین بیماری های ناقل زاد است که پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد. هدف از این مطالعه تعیین بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در کانونهای آندمیک بیماری در استان گلستان در سال 1234 بود.
روش کار
این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 120 بیمار مبتلا به لیشمانیوزجلدی که جهت درمان به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستانهای گنبد، مراوه تپه و کلاله مراجعه نمودهاند، انجام شد. در این مطالعه هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی (بار اقتصادی بیماری) که بیماران و سیستم های دولتی پرداخت می کنند، با مراجعه به اسناد حسابداری و مصاحبه حضوری با بیماران و کارشناسان استخراج و در فرم های محقق ساخته ثبت شد. اطلاعات به نرم افزار Excel (ویرایش 2010) وارد و بار اقتصادی بیماری محاسبه گردید.
یافته ها
در کل بیش از 653/002/642 ریال جهت درمان 120 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی هزینه گردیده و متوسط قیمت تمام شده برای هر بیمار(CI95%: 5/688 4/867/252-6/016/932) ریال برآورد گردید. به ترتیب 42/93T، 19/77 و 37/3 درصد کل هزینه های مربوط به هزینه های مستقیم پزشکی، مستقیم غیرپزشکی و هزینه های غیر مستقیم بود.
نتیجه گیری
لیشمانیوز جلدی بار اقتصادی سنگینی را به خانوارها و سیستمهای بهداشتی درمانی دولتی تحمیل مینماید. لذا پیشنهاد میگردد اقدامات پیشگیری از بیماری به صورت دقیق و جامع اجرا گردد تا از بروز موارد بیماری جلوگیری شود در نهایت منجر به کاهش هزینه های درمانی گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950994 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.