بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
توسعه منابع انسانی و افزایش بهرهوری به عنوان یک ضرورت، یکی از اهداف اصلی سازمان ها تلقی می شود و از طرف دیگر در نگرش جدید نسبت به سازمان ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت آن جایگاه ویژه ای دارد و فرهنگ سازمانی میتواند با بهره وری سازمان مرتبط باشد. بدین منظور، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای مشهد در سال 1396 انجام گرفته است.
روش کار
تحقیق حاضر از بعد هدف، توصیفی -کاربردی و ازلحاظ روش، کمی بوده که در سال 1396 و در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام پذیرفت. در این پژوهش با توجه به جدول مورگان نمونه ای به حجم 385 نفر از جامعه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سامانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه جلوه های بهره وری (ریحانی و همکاران، 1396) ، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و جلوه های منابع انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی شده است.
یافته ها
در این تحقیق با توجه به رگرسیون چندگانه ارتباط معنی دار بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری دیده شد (F=85/81, P<0/001) و در مجموع در صورت بالاتر بودن فرهنگ سازمانی، جلوه های بهره وری در سازمان افزایش می یابند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه فرهنگ میتواند بهره وری را افزایش دهد مدیران بیمارستانها میتوانند با تاکید بر فرهنگ سازمانی نقش موثری در بالا بردن جلوه بهره وری منابع انسانی داشته باشند و بوسیله راهکارهای موجود از جمله آموزش و فرهنگ سازی سعی به افزایش بهره وری نیروی انسانی نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950999 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.