مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی

پیام:
چکیده:
مقدمه
آموزش بر مبنای راهبردهای تنظی مهیجانی و مهارت های اجتماعی از مهمترین عوامل موثر در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان بزهکار است پژوهش حاضر با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر همبسته های هیجانی با آموزش مبتنی بر همبسته های اجتماعی در کاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان بزهکار پسر خراسان شمالی و رضوی انجام پذیرفت.
روش کار
با استفاده از طرح تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پسآزمون با گروه کنترل، 45 نفر نوجوانان بزهکار پسر، به روش در دسترس، که حاضر به شرکت در جلسات بودند، انتخاب شدند و بصورت تصادفی ساده در سه گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گفتند. و با پورتکل مبتنی بر همبسته های هیجانی بمدت 10 جلسه و پورتکل مبتنی بر همبسته های اجتماعی 8 جلسه، در معرض مداخله قرار گرفتند. هر سه گروه، پرسشنامه پرخاشگری (آرنولد اچ. باس و مارک پری) را قبل و بعد از مداخله تکمیل نمودند.
یافته ها
نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره، نشان داد که تفاوت میانگینه ای تعدیل شده دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی و آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی قرار داشتند در کاهش پرخاشگری از نظر آماری معنادار بود. و بعلاوه مداخلات آموزشی تنظیم هیجانی نسبت به آموزش مهارتهای اجتماعی کاهش بیشتری درپرخاشگری نوجوانان بزهکار نشان میدهند.
نتیجه گیری
آموزش مبتنی بر راهبردهای تنظیم هیجانی با آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی از همبسته های اساسی کاهش پرخاشگری می باشد و میتوان با طراحی مداخلات مبتنی بر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان با آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی گام های اساسی در توانمندسازی و ارتقاء روانشناختی، هیجانی و اجتماعی نوجوانان بزهکار برداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951008 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.