بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اوتیسم یک اختلال رشدی است که با نقصان در مهارت های اجتماعی، تحریک پذیری و رفتارهای کلیشه ای وتکراری همراه است. قصه گویی به روش ایفای نقش یک روش آموزشی جهت انتقال مفاهیم و تغییر رفتار در کودکان است. در این پژوهش محققان به بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش در بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان اوتیسمی پرداخته اند.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است، که با اجرای قصه گویی به روش ایفای نقش بر واحد های مورد پژوهش انجام شده است. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اوتیسم، که در مراکزاوتیسم شهرستان خرم آباد درسال 1396 پرونده داشتند، می باشد. 30 کودک اوتیسمی 16-6 ساله به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ارزشیابی درمان اوتیسم (Autism treatment evaluation checklist) که به اختصار پرسشنامه ATEC خوانده می شود، قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری و سپس پردازش شد.
یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه با نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه وتحلیل شد.که در زمینه مهارت های حسی وشناختی p<0/001)) (t=5/45) بود و در زمینه وضعیت سلامتی (p<0/035) (t=2/21) در هر دومورد تغییرات معنی دار رخ داده بود.
نتیجه گیری
قصه گویی به روش ایفای نقش یکی از مداخله های درمانی موثر و مقرون به صرفه، برای افزایش آگاهی حسی وشناختی وارتقای سلامت کودکان اوتیسمی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
621 -630
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954511 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!