فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفدهم شماره 6 (پیاپی 117، بهمن و اسفند 1397)
 • سال هفدهم شماره 6 (پیاپی 117، بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه آیت اللهی، فاطمه زارع بیدکی* صفحات 573-581
  زمینه و هدف
  سیل مناسب، لازمه درمان های اندودانتیک موفق ازجمله درمان پلاگ اپیکالی می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که مایعات بافتی می توانند تاثیر منفی بر توانایی سیل بگذارند. هدف از این مطالعه بررسی توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق بود.
  مواد و روش ها
  تاج 70 دندان تک ریشه و تک کانال کشیده انسان از ناحیه CEJ قطع شد. آماده سازی ناحیه اپیکال کانال به روش Step back تا فایل شماره 40 انجام و ناحیه کرونال تا فایل شماره 80 گشاد شد. پس از بازسازی شرایط اپکس باز و ایجاد شرایط کانال خشک، آلوده به خون و بزاق، پلاگ اپیکالی سمان CEM درون کانال ها قرار گرفته و پس از ست شدن کامل، بقیه فضای کانال با گوتا پرکا و سیلر AH26 پر شد. ارزیابی میزان ریزنشت به روش فیلتراسیون مایعات انجام و داده ها با تست Kruskal Walis و Mann-withneyآنالیز شد.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصل، میزان ریزنشت در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق به ترتیب 96/26، 36/44 و 00/27 می باشد. میزان ریزنشت در گروه آلوده به خون به صورت معنی داری از شرایط کانال خشک و آلوده به بزاق بیشتر بود.(P-value=000.0).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که هر چند توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط آلودگی به خون کاهش می یابد؛ اما تحت تاثیر آلودگی به بزاق، تغییر نمی کند. البته انجام مطالعات IN vitro و حیوانی بیشتر برای تایید این نتایج پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سمان CEM، فیلتراسیون مایعات، ریزنشت
 • صادق چراغی سرای، علی حسین خانی *، اکبر تقی زاده، حمید محمدزاده صفحات 583-595
  زمینه و هدف
  اتصال میکروارگانیسم بیماری زا به سطح سلول اولین گام در ایجاد عفونت است. تحقیق حاضر در راستای معرفی ماده زیست محیطی و جایگزین آنتی بیوتیکی که مانع از اتصال و شروع روند بیماری شود، انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر در طول 3 دوره آزمایشی انجام گرفت. جدایه های بالینی باکتری اشرشیاکلی و مخمر کاندیدا آلبیکنس از ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز و سویه استاندارد آن ها از سازمان پژوهش های علمی ایران تهیه شد. اثرات تجمع پذیری تیمارهای آزمایشی با هر دو گونه اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس به روش کولادو بررسی و به صورت درصد بیان گردید. همچنین فعالیت ضد اتصالی آن ها با استفاده از روش میکروتیترپلیت انجام و به صورت درصد کاهش اتصال محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین میانگین تجمع پذیری با 68/74 درصد مربوط به تیمار "پروبیوتیک +نانوسلنیوم" با گونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس و کمترین درصد تجمع پذیری با میانگین 32/39 درصد مربوط به تیمار "نانوسلنیوم" با گونه بالینی اشرشیاکلی بود (05/0P<). ارزیابی توان ضد اتصالی نیز حاکی از آن بود که به جز تیمار "پروبیوتیک" روی گونه بالینی کاندیدا آلبیکنس، تفاوت معنی داری در سایر تیمار ها روی هر یک از گونه های اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد (05/0P>). همچنین بیشترین میزان حساسیت مربوط به گونه استاندارد و کمترین حساسیت متعلق به گونه بالینی عوامل بیماری زا بود.
  نتیجه گیری
  تمامی ترکیبات آزمایشی در این تحقیق توانایی مناسبی برای مولفه های تجمع پذیری و ضد اتصالی با گونه های بیماری زا داشتند. با این وجود "پروبیوتیک+نانوسلنیوم" از میانگین نسبی بالا و متعادلی برای هر سه دوره آزمایشی برخوردار بود. لذا می توان از آن جهت پیشگیری بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوسلنیوم، پروبیوتیک، تجمع پذیری، ضد اتصالی
 • شاهین گوهرپی، خدیجه گیم اهواز*، محمد مهرآور، نرگس روزبهفر، محمد فکور، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 597-606
  زمینه و هدف
  برخی افراد بعد از پیچ خوردگی سمت خارجی مچ پا، بدون ایجاد بی ثباتی به فعالیت های سطح بالا برمی گردند، که به آن ها تطابق یافته گفته می شود. بررسی تفاوت های این گروه با افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا به شناسایی عوامل اثر گذار بر ایجاد بی ثباتی کمک می کند. هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی، تطابق یافته و سالم بود.
  روش بررسی
  42 فرد در سه گروه مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، تطابق یافته و سالم قرار گرفتند. بررسی کنترل وضعیتی با و بدون تکلیف شناختی، توسط سیتم ثباتی بایودکس انجام گرفت. به منظور تعیین تعامل گروه در تکلیف شناختی از آزمون تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده گردید.
  یافته ها
  تعامل گروه در تکلیف شناختی برای دو شاخص ثبات مجموع (p<0.001) و داخلی_خارجی (p=0.005) معنادار بود. در گروه مبتلا به بی ثباتی با اضافه شدن تکلیف شناختی هر دو شاخص افزایش می یابند (p<0.05). در حالی که، در افراد تطابق یافته در حالت تکلیف دوگانه شاخص ثبات مجموع کاهش پیدا می کرد (p=0.004).
  نتیجه گیری
  نیازهای توجهی بر روی کنترل وضعیتی افراد بعد از اولین پیچ خوردگی تاثیر گذار می باشد. بنابراین نحوه پاسخگویی به اغتشاشات شناختی، به عنوان یک عامل مهم در زمینه افتراق بین گروه مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و تطابق یافته و بررسی مکانیسم های تطابقی بعد از اولین پیچ خوردگی حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: بی ثباتی عملکردی مچ پا، تکلیف دوگانه، تطابق یافته، کنترل وضعیتی پویا، شناخت
 • سیاوش کرد*، حیات ممبینی، دینیار خزاعلی، سعید حسام صفحات 607-619
  مقدمه
   بیماری اوروپاتی انسدادی بیماری است که درمان صحیح آن از اهمیت زیادی دارد. بر این اساس هدف از این مطالعه مقایسه نتایج و عوارض نفروستومی پوستی با همودیالیز در اصلاح اختلالات آب و الکترولیتی در بیماران مبتلا به اوروپاتی انسدادی بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه به عنوان یک کارآزمایی بالینی، 30 بیمار مبتلا به اوروپاتی انسدادی به عنوان گروه مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به گروه های همودیالیز و PCN (نفروستومی پوستی) تقسیم شدند. در هر دو گروه BUN / Cr، Na و K هر 6 ساعت اندازه گیری شد. متغیرهای T1 (زمان آماده سازی برای عمل)، ) T2زمان برطرف شدن)، T3 (کل زمان بستری شدن)، نمره درد، رضایتمندی و عوارض در هر دو گروه مقایسه شدند. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که T1 در هر دو گروه PCN و همودیالیز تفاوت معنی داری نداشته است. با این حال،T2 و T3 در گروه PCN نسبت به گروه همودیالیز کاهش معنی داری داشته است، همچنین میزان رضایتمندی بیماران مبتلا به PCN بهتر از همودیالیز بوده است. همچنین غلظت پتاسیم و کراتینین در روش PCN بیشتر از همودیالیز کاهش یافته است. با این حال، تفاوت معناداری در روند کاهش سایر شاخصها مانند غلظت سدیم، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وجود نداشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مشاهده شده، نفروستومی از طریق پوست می تواند یک روش جایگزین، مناسب و ارزان برای بیماران مبتلا به اوروپاتی انسدادی باشد.
  کلیدواژگان: اوروپاتی انسدادی، همودیالیز، نفروستومی پوستی
 • سمیه سپهوندی، محمد صاحب الزمانی* صفحات 621-630
  زمینه و هدف
  اوتیسم یک اختلال رشدی است که با نقصان در مهارت های اجتماعی، تحریک پذیری و رفتارهای کلیشه ای وتکراری همراه است. قصه گویی به روش ایفای نقش یک روش آموزشی جهت انتقال مفاهیم و تغییر رفتار در کودکان است. در این پژوهش محققان به بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش در بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان اوتیسمی پرداخته اند.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است، که با اجرای قصه گویی به روش ایفای نقش بر واحد های مورد پژوهش انجام شده است. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اوتیسم، که در مراکزاوتیسم شهرستان خرم آباد درسال 1396 پرونده داشتند، می باشد. 30 کودک اوتیسمی 16-6 ساله به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ارزشیابی درمان اوتیسم (Autism treatment evaluation checklist) که به اختصار پرسشنامه ATEC خوانده می شود، قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری و سپس پردازش شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه با نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه وتحلیل شد.که در زمینه مهارت های حسی وشناختی p<0/001)) (t=5/45) بود و در زمینه وضعیت سلامتی (p<0/035) (t=2/21) در هر دومورد تغییرات معنی دار رخ داده بود.
  نتیجه گیری
  قصه گویی به روش ایفای نقش یکی از مداخله های درمانی موثر و مقرون به صرفه، برای افزایش آگاهی حسی وشناختی وارتقای سلامت کودکان اوتیسمی می باشد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، کودکان، ایفای نقش، قصه گویی
 • صفورا سیفی*، مرجان کیانی، احسان موعودی، علیرضا پورنبی صفحات 631-639
  زمینه و هدف
  تومور ادنتوژنیک کراتوسیت معمولا بدون علامت بوده و در موارد نادر ی ممکن است در افراد مسن ایجاد شود .هدف گزارش مورد ارزیابی بالینی - رادیوگرافی - پاتولوژی و درمان و پیگیری بیمار خانم 69 ساله مبتلا میباشد. معرفی بیمار: بیمار خانم بی دندان 69 ساله بوده که به دلیل شکایت از تورم بدون درد که از حدود 3 ماه پیش ایجادشده ،به جراح مراجعه کرد. در رادیوگرافی پانورامیک رادیولوسنسی چند حفره ای با حدودنامشخص نمایان بود. در بررسی میکروسکوپی تومور ادنتوژنیک کراتوسیست التهابی گزارش شد. درمان با استکتومی محیطی و خروج کامل ضایعه صورت گرفت در عرض 14 ماه پیگیری بیمارهیچ عودی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تومورادنتوژنیک کراتوسیست بدلیل تنوع علایم بالینی ، رادیوگرافی باید در تشخیص افتراقی ضایعات داخل استخوانی در افراد مسن مورد توجه قرار گیرد.در افراد پیر به دلیل ناتوانی فیزیکی، انتخاب روش درمانی مناسب و پیگیری طولانی مدت بیمار بعد از جراحی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ادنتوژنیک کراتوسیست، فک پایین، بیمار مسن
 • یاسر شمس اله زاده*، مهوش رقیبی، فاطمه مکی صفحات 641-652
  مقدمه
  : ترس از زایمان، یکی از عوامل اصلی انتخاب سزارین از سوی زنان است. از عوامل دخیل در ترس از زایمان تیپ های شخصیتی می باشد که در پژوهش حاضر تاثیر تیپ های شخصیتی A، B و D در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار، بررسی شد.
  روش
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی پیش بین بود که در سال 1397 بر روی 143 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهید دادبین و اعتباری شهر کرمان انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های تیپ های شخصیتی A,B و تیپ شخصیتی D، پرسشنامه خودکارآمدی مربوط به درد و پرسشنامه نگرش به زایمان و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  براساس یافته های حاصل ، مولفه های عواطف منفی و شدت رقابت طلبی و تحریک پذیری توانسته بودند تغییرات ترس از زایمان را و مولفه های درگیری شغلی، بی تابی و شدت رقابت طلبی و تحریک پذیری توانسته بودند تغییرات خودکارآمدی درد را تبیین کنند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی قادر است تغییرات ترس از زایمان و خود کارآمدی درد را در زنان باردار به طور معناداری پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: ترس از زایمان، تیپ های شخصیتی، خودکارآمدی درد
 • نجمه حمید*، حمید بچاری، یوسفعلی عطاری صفحات 653-663
  زمینه
  عوامل روانشناختی، نقش مهمی در سبب شناسی بیماری ایدز و درمان آن ایفا می کنند. بکارگیری مداخله های شناختی رفتاری موجب کاهش افسردگی و متقابلا افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا خواهد شد.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV بوده است.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بوده است. از میان بیماران مبتلا به ایدز و اچ.آی.وی که به مرکز مشاوره و روان درمانی خرمشهر مراجعه کرده اند، بر اساس سن، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، عدم ابتلا به بیماری هایی جسمانی دیگر، کسب یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و یک انحراف معیار پایین تر از میانگین در پرسشنامه کیفیت زندگی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. سپس بر اساس ملاکهای ورود و خروج تعداد 40 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس را دریافت کردند، گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک نسخه دوم (BDI) و پرسشنامه کیفیت زندگی (IRQOLI) بوده است. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغییری(MANCOVA) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، افسردگی، کیفیت زندگی، بیماران ایدز و HIV
 • لیلا رجایی، کاظم صحرایی*، مهدی پرچمی قهفرخی صفحات 665-676
  زمینه و هدف
  به تعویق انداختن شروع بی دندانی هدف نهایی مراقبت های دندانپزشکی است. شناخت دلایل از دست رفتن دندانها می تواند در تعیین برنامه های پیشگیری مناسب کمک کننده باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی دلایل خارج کردن دندانهای دائمی و فاکتورهای دموگرافیک (سن ، جنس ، میزان تحصیلات) مرتبط با از دست رفتن دندانها است.
  روش بررسی
  در این مطالعه دلایل خارج کردن دندانهای دائمی در 384 بیمار که در سال 1395 به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کرده بودند بررسی گردید. روش مطالعه توصیفی - کاربردی بود و داده ها توسط پرسشنامه و معاینه کلینیکی بیماران بدست می آمد. نتایج توسط نرم افزار spss بررسی شد.
  یافته ها
  در مجموع از 384 دندان خارج شده از 834 نفر نتایج نشان می داد که پوسیدگی (6/53 %) و بیماری پریودنتال (9/20 %) دلایل اصلی خارج کردن دندانها بودند. بیشترین دندان خارج شده دندان مولر اول فک پایین بود (6/28 %). فراوانی دندانهای خارج شده با افزایش میزان تحصیلات رابطه معکوسی را نشان داد (P≤0.05).
  نتیجه گیری
  بیشترین دندانها بر اثر پوسیدگی و بیماری پریودنتال خارج شده اند. پیشگیری از پوسیدگی و بیماری پریودنتال در همه سنین لازم و ضروری است. همچنین به منظور رعایت بهداشت دهان و بهبود زندگی روزانه باید به بیماران اطلاعات بیشتر در مورد بهداشت دهان و انجام ملاقات های منظم دندانپزشکی داده شود.
  کلیدواژگان: اندیکاسیون، کشیدن، جراحی
 • نیلوفر قدرتی، لیلا کوتی *، کاوه اسلامی، حاجیه شهبازیان، سید محمود لطیفی، صدیقه نوح جاه صفحات 677-691
  زمینه و هدف
  انسولین یکی از جنبه های چالش برانگیز درمان دیابت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر نمایش ویدیوی آموزشی توسط داروساز بر کاهش خطاهای رایج حین مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان شهر اهوازانجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه نیمه تجربی 130 بیمار دیابتی که طی یکسال اخیر مصرف انسولین قلمی را شروع کرده بودند به شرط داشتن معیارهای ورود به مطالعه وارد شدند و سپس به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ویدیوی آموزشی جهت آموزش بیماران گروه مداخله نمایش داده می شد. یک ماه بعد و سه ماه بعد از اولین مصاحبه مجددا از بیماران دو گروه جهت انجام پس آزمون دعوت به عمل می آمد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن بیماران (10/92) 54/02 سال بود. میانگین مدت استفاده از انسولین قلمی 4/69 (انحراف معیار، 0/93) ماه بود. آموزش ویدیویی تاثیر معنی داری بر کاهش خطاهای ناشی از تزریق در محل قبلی (63/1 % به 36/9 %) تغییر خودسرانه دوز دارو یا دفعات تزریق(از 16/9% به 7/7 %) و فراموشی مصرف انسولین در گروه مداخله داشت(63/1% به 47/7%). میانگین استفاده از هر سوزن از 4/36 بار به 2/40 کاهش یافت. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میزان بروز خطاها مشاهده گردید (p<0/05).
  نتیجه گیری
  علیرغم کاهش قابل توجه خطاها در برخی زمینه ها، بروز خطا در مصرف انسولین کماکان در سطح بالایی است که مطرح کننده دخالت عوامل دیگری به غیر از سطح آگاهی بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش ویدیویی، انسولین قلمی، دیابت نوع 2، داروساز
|
 • Fatemeh Ayatollahi, Fatemeh Zarebidoki * Pages 573-581
  Objective
  Proper seal is needed for successful endodontic treatments such as apical plug treatment. Some of studies have been shown that tissue fluid can affect the sealing ability adversely. The purpose of this study was to evaluate the sealing ability of CEM cement apical plug in dry, blood contaminated and saliva contaminated canals.
  Methods and materials
  70 single root and single canal extracted human teeth were decornated from CEJ. preparation of apical area were done up to #40 K-file using step back method and coronal area was enlarged up to #80 k-File. After open apex condition reconstruction and creation of dry, blood contaminated and saliva contaminated canal condition, CEM cement apical plug was inserted into the canal. After full setting of CEM cement, the remnant of canal space was obturated using gutta percha and AH26 sealer. Microleaksge value was evaluated with fluid filtration method and data were analyzed using and kruskalwalis and Mann-whitney tests.
  Results
  Based on our data, the microleakage value was 26.96, 44.36 and 27.00 in dry, blood contaminated and saliva contaminated canal, respectively. The micro leakage value in blood contaminated condition was significant lesser than dry and saliva contaminated condition ( P-value= 0.000)
  Conclusion
  It seems that however, sealing ability of CEM cement reduce in blood contaminated condition; but dose not affected by saliva contamination. Of course, more invitro and animal study are recommended to confirm these results.
  Keywords: CEM cement, Fluid filtration, Microleakage
 • Sadegh Cheraghi Saray, Ali Hosseinkhani *, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh Pages 583-595
  Background and Objectives
  One of the most important factors in pathogenic disease is the attachment of pathogenic bacteria to the host cell surface. The present study was conducted to introduce an alternative bio-drug that prevents the attachment of microorganisms and the onset of disease.
  Subjects and Methods
  This study was carried out during the three experimental periods. Clinical and standard strains of E. coli and C. albicans yeast were collected from the Khalat-Pushan Research Station of Tabriz University and Iran Research Organization respectively. Co-aggregation activity of treatments with both E. coli and C. albicans were investigated by Collado method and expressed as percentage. Anti-adhesive activity was also determined by microtitre plate method and calculated by reduction in attachments percentage.
  Results
  The highest co-aggregation effect with 74.68 % was related to “probiotic+ nano-selenium” treatment with standard strain of C. albicans and “nano-selenium”. While treatment with 39.32% had the lowest co-aggregation activity with clinical strain of E. coli (P<0.05). In determination of anti-adhesive activity of experimental treatments, except for the “probiotic” treatment on clinical strain of C. albicans, there was no significant difference among treatments for both species of E. coli and C. albicans. In both strains of E .coli and C. albicans, the standard strains showed significantly higher sensitivity .
  Conclusion
  All the experimental treatments had a good co-aggregation and anti-adhesive ability with pathogenic species. “Probiotic + nano-selenium” treatment had relatively high ability during three experimental protocols Therefore, it can be used as an appropriate antibiotic alternative for the prevention or control of disease.
  Keywords: Nano-Selenium, probiotics, Co-Aggregation, Anti-Adhesive
 • Shahin Goharpey, Khadije Gayemahvaz *, Mohammad Mehravar, Narges Roozbehfar, Mohammad Fakoor, Mohammad Hossein Haghighi Pages 597-606
  Background and objective
  Some individuals, copers, despite of an acute lateral ankle sprain could return to high-level physical activities, without development of functional ankle instability (FAI). Study about differences between copers and FAI groups results in identify factors that cause FAI. The aim of this study was to compare the effect of cognitive demands on dynami postural control in FAI, copers and uninjured controls.
  Subjects and methods
  42 individuals in three groups with FAI, copers and uninjured controls participated in this study. Dynamic postural stability with and without cognitive demands, was assessed. Repeated measure ANOVAs was used to determine possible significant interactions for the 2 factors.
  Results
  Interaction of group by cognitive difficulty was significant for Overal stability index (OSI) (P<0.001) and mediolateral stability index (MLSI) (P=0.005). A significant increase in OSI and MLSI observed in FAI group during dual task compared to the single task performance (p<0.05). However, a significant decrease in OSI was demonstrated in copers during dual task condition (p=0.004).
  Conclusion
  The results showed that concurrent performance of cognitive task could effect on postural control after first lateral ankle sprain. responses to cognitive perturbations can consider as an important factor to identify adaptation mechanisms in copers and distinguish between copers and FAI groups.
  Keywords: cognition, ankle sprain copers, dual task, dynamic postural control, Functional ankle instability
 • Siavash Kord *, Hayat Mombeini, Dinyar Khazaeli, Saeed Hessam Pages 607-619
  Background
  Obstructive uropathy is a disease, which is of great importance to proper treatment. Based on mentioned section aim was to compare the results and complications of percutaneous nephrostomy with hemodialysis in correcting water and electrolyte disorders in patients with obstructive uropathy.
  Method
  In this as a clinical trial study, thirty patients with obstructive uropathy were considered as study group. Patients were randomly divided into hemodialysis and PCN (percutaneous nephrostomy) groups. In both groups, BUN/Cr, Na, and K were measured every 6 hours. The variables T1 (time to preparation for action), T2 (time to clearance), T3 (total hospitalization time), pain score, satisfaction rate and complications in both groups were compared. Finally, the data were analyzed using SPSS software.
  Results
  Results show that T1 in both PCN and hemodialysis was not significantly different. However, T2 and T3 in the PCN group had a significant decrease compared to hemodialysis group, also the satisfaction rate in patients with PCN was better than hemodialysis. Concentration of potassium and creatinine in the PCN method decreased more than hemodialysis. However, there was no significant difference in the trend of reduction of other indicators such as sodium concentration, systolic and diastolic blood pressure in both methods.
  Conclusion
  PCN can be an alternative, appropriate, cheap, and less complicated method for patients with obstructive uropathy.
  Keywords: Obstructive Uropathy, Hemodialysis, Percutaneous Nephrustomy
 • Somaye Sephvandi, Mohammad Sahebalzamani * Pages 621-630
  Introduction
  Autism is a developmental disorder that is associated with a lack of social skills, irritability, and stereotypical and repetitive behaviors. Role-based presentation is an educational method for transferring concepts and behavior change in children. In this research, researchers investigated the effect of storytelling As if they played a role in the sensory and emotional awareness of children with autism.
  Methods
  This is a quasi-experimental study that has been done by performing role-plays storytelling on the studied units. The target population in this study was all patients with autism who were filed in Khoramabad city hospitals in 1396. 30 children aged 6-16 years were selected by available sampling method. Data was processed through the Autism treatment evaluation checklist questionnaire before, after and after the intervention, and then processed.
  Results
  The results of the study were analyzed by SPSS software. In terms of sensory and cognitive skills, ( p <0.001) (t = 45.5), in the field of health status (p <0/035) (t = 2.21). Significant changes have been made in each case.
  Conclusion
  Role-playing storytelling is one of the effective and cost-effective therapeutic interventions for increasing sensory and cognitive awareness and improving the health of children with autism.
  Keywords: autism, Role playing, children, story telling
 • Safoura Seifi *, Marjan Kiani, Ehsan Moodi, Alireza Pournabi Pages 631-639
  Background and purpose
  Almost,Keratocystic odontogenic tumor is asymptomatic lesion and In rare cases, may be in older patients . The purpose of the case report is evaluation of clinical,radiographic,pathological,treatment and follow up of the female 69 years old with keratocystic odontogenic tumor .
  Case report
  Patient was an edentolus ,69 years old woman that because of painless swelling was reffered to surgeon from 3 months ago.In panoramic view,ill defined multilocular radiolucency was seen.In microscopic view,was reported inflamed keratocystic odontogenic tumor.Treatment was done with peripheral ostectomy.In 14 months follow up,no recurrence was seen.
  Conclusion
  Keratocystic odontogenic tumor because of variable clinical-radiographic view ,should be in differential diagnosis of intra-osseous oral lesions in old age.In old patients, because of physical disability,selection of treatment procedure and longterm follow up after surgery is necessary.
  Keywords: Odontogenic Keratocyst, mandible, Elderly patient
 • Yaser Shamsallahzadeh *, Mavash Raghibi, Fatemeh Makki Pages 641-652
  Introduction
  Tokophobia (fear of childbirth) is the most common reason why some women request an elective cesarean section. Among the involved factors in Tokophobia are personality types. In this study, the effects of personality types A, B and D on fear of delivery and self-efficacy of pain in pregnant women were investigated.
  Methodology
  The present study was a descriptive correlational prediction that was conducted in 1397 with 143 pregnant women referred to Shahid Dadbin and Etebari Health Centers in Kerman. Subjects were selected by available sampling. Data were gathered using personality type A, B and D test questionnaires, pain self-efficacy and attitude towards delivery questionnaires. Data were analyzed using SPSS, by Pearson correlation coefficient and stepwise regression model.
  Finding
  According to results, negative emotions, intensity of competitive ability and irritability factors have been able to explain changes in childbirth fear. Also job involvement, inertia, and intensity of competitive ability and irritability factors have explained the changes in self-efficacy of pain. (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that personality types can significantly predict fear of childbirth changes and pain self-efficacy in pregnant women.
  Keywords: Tokophobia (fear of childbirth), Personality Types, Pain self-efficacy
 • Najmeh Hamid *, Yoosof Ali Attari Pages 653-663
  Background
  Psychological factors play an important role in the etiology of AIDS and its treatment. The use of cognitive behavioral interventions will reduce depression and, conversely, increase the quality of life of the affected patients.
  Objective
  The aim of present research was to investigate the effectiveness of mindfulness based on stress reduction on depression and quality of life in patients with AIDS/HIV.
  Methods
  The research method was semi experimental with pre- post, test and control group. Among patients with AIDS/HIV who reffered to counseling center in Khoramshar city, according the age, educational status, non suffering from other physical disease, having one standard deviation below the mean in depression inventory and quality of life questionnaire. The experimental group administered 8 sessions of mind fullness based on stress reduction but the control group did not receive any intervention. The data were analyzed with MAOVA and ANCOVA.
  Findings
  The results revealed that there was a significant diference between experimental and control group in depression and quality of life (P<0.001). The rate of depression in experimental group significantly decreased in comparison with pre test and control group, but the rate of quality of life significantly increased.
  Conclusion
  According to the findings, it can be concluded that in addition to the therapeutic medication, in
  Keywords: Mindfulness, Stress reduction, depression, Quality of Life, AIDS, HIV+ Patients
 • Leila Rajayi, Kazem Sahrai *, Mehdi Parchami Pages 665-676
  Background and objective
  The prevention of tooth loss is the ultimate goal of dental care. Identification of reasons for tooth loss should help in establishment of adequate preventive programs. The present study was aimed to survey the reasons for permanent tooth extraction and to examine the demographic factors (age-gender-educational status) associated with tooth loss.
  Subjects and Methods
  In this study reasons for tooth extraction in 384 patients referred to dental faculty of Ahwaz university of medical sciences during year of 2016-2017 was surveyed. Collection of data was made by questionnaire's and clinical examination of patients. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The results showed that caries (53.6 %) and periodontal disease (20.9 %) were the main reasons for tooth extractions. The most extracted tooth was lower first molar (28.6 %). The number of extraction was related inversely with the improvement of educational status of the patients (P≤0.05).
  Conclusion
  The most of the permanent teeth were extracted due to caries and periodontal disease. Prevention and care for dental caries and periodontal disease for all age groups is required. For the purpose of oral health and improvement everyday life quality, patients should be better informed and advised to maintain an adequate oral hygiene and pay regular visits to dentist.
  Keywords: indication, Extraction, Surgery
 • Niloofar Ghodrati, Leila Kouti*, Kaveh Eslami, Hajieh Shahbazian, Seyed Mahmoud Latifi, Sedigheh Nouhjah Pages 677-691
  Background and Objective
  Insulin is one of the challenging aspects of diabetes treatment. The aim of this study was to determine the impact of using video technology by pharmacist on reduction of insulin pen errors in Patients with diabetes type 2 who referred to the Ahwaz diabetes clinic. Subjects and
  Methods
  In a quasi-experimental study, 130 diabetic patients who initiated insulin pen during one year (2018) included the study if they met inclusion criteria. Then, they were divided into two intervention and control groups by random allocation method. A video was used to educate the intervention group or their companion. A month later and three months after the date of the first interview, the two groups were re-invited to do the post-test.
  Results
  The average age of patients was 54.02(SD, 10.92) years. The average duration of insulin pen initiation was 4.69 (SD, 0.93) months. Video training has a significant effect on the reduction of errors including injection in same site (from63.1% to36.9%), arbitrary change in dosage or frequency of injection (16.9% to 7.7%) and the missing of insulin use (63.1% to 47.7%) in the intervention group. The mean of a needle use reduced from 4.36 to 2.20 times in intervention group. There was a significant difference between the two groups in incidence of pen insulin errors after education (P<0.05).
  Conclusion
  Despite a significant reduction in errors in some areas, the incidence of insulin pen use errors is still high, suggesting interference from other factors beyond the level of knowledge of patients.
  Keywords: Video tutorials, Insulin pen, Diabetes type 2, Pharmacist