تاثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
پلی فنول های موجود در هسته انگور جز مهارکننده های قوی آروماتاز محسوب می شوند. در این مطالعه، عصاره هسته انگور به عنوان آنتی آروماتاز به تخم مرغ تزریق و اثرات آن بر تمایز جنسیت و ساختار گوناد جوجه ها مورد بررسی قرار گرفت. هفتصد عدد تخم مرغ از سویه راس 308 به 7 تیمار شامل: تزریق سطوح 3 (GSE3+Zn) و 4 میلی گرم (GSE4+Zn) عصاره هسته انگور و روی، 3(NGSE3+Zn) و 4(NGSE4+Zn) میلی گرم نانوذرات عصاره هسته انگور و روی، 05/0 میلی گرم تاموکسیفن و روی (TOM+Zn)، 5/0 میلی لیتر نرمال سالین (PC) و تیمار بدون تزریق (NC)، اختصاص یافتند. تزریق در روز 5 انکوباسیون و از قسمت باریک تخم مرغ انجام شد. جوجه های تولیدی به مدت 5 هفته پرورش یافتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در مقایسه با تیمارهای شاهد تزریق عصاره هسته انگور باعث افزایش معنی دار در درصد جنس نر شد (05/0P<). مقایسه تیمارهای مختلف حاکی از عدم تفاوت معنی داری در وزن یک روزگی و نیز صفات عملکردی (خوراک مصرفی، وزن بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک) بود. مطالعه ساختار گوناد در جوجه ها، حاکی از درجه قوی برگشتگی جنسی در جوجه های تیمار شده با سطوح 3(NGSE3) و 4(NGSE4) میلی گرم نانوذرات عصاره هسته انگور و روی بود. نتیجه گیری کلی حاکی از این است که عصاره هسته انگور به عنوان ترکیبی با خاصیت آنتی آروماتازی، قابلیت تولید درصد بیشتر جنس نر جوجه های گوشتی را دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
495 -504
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956927 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!