اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی، تعداد 480 عدد تخم مرغ بارور سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 6 تیمار، 4 تکرار و 20 تخم مرغ در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل بدون تزریق یا شاهد منفی (NC)، و تزریق 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی یا شاهد مثبت (PC)، 1 میلی لیتر سولفات منگنز (MnS)، 1 میلی لیتر منگنز- متیونین (MnM)، 1 میلی لیتر نانو منگنز (NMn) و 1 میلی لیتر نانو منگنز متیونین (NMnM) بودند. نتایج بدست آمده نشان دادند که تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز سبب بهبود رشد جوجه های گوشتی شد. بیشترین و کمترین افزایش وزن در کل دوره پرورش به ترتیب مربوط به تیمار حاوی NMn و گروه PC بود (05/0>P). بهترین ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایش مربوط به تیمار NMn و NMnM بود (05/0>P). طول استخوان درشت نی در سن 21 روزگی در تیمار حاوی MnS به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>P) و وزن تر و خشک استخوان درشت نی در سنین 21 و 42 روزگی در تیمار حاوی NMn به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P). استحکام استخوان درشت نی در سنین 21 و 42 روزگی به ترتیب در تیمارهای حاوی NMnM و NMn به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P). حجم، چگالی و درصد خاکستر استخوان درشت نی در سنین 21 و 42 روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند )05/0P>). بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات منگنز به عنوان یک افزودنی خوراکی اثرات مثبتی بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
527 -534
لینک کوتاه:
magiran.com/p1956930 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!