مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

پیام:
چکیده:

شناسایی ماهیان برای پی بردن به زیست شناسی آن ها و حفاظت از آن ها در برابر تهدید های زیست محیطی یکی از مطالعات مهم می باشد. ماهیان بومی هر منطقه دارای ارزش های متعددی می‌باشند، این ماهیان جزئی از ذخایر ژنتیکی هر منطقه محسوب می‌شوند که ما می توانیم از آن ها در تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی در آینده استفاده نماییم. در مورد ماهیان مطالعات پراکنده در ایران صورت گرفته است. در پژوژه حاضر، ماهی های آب شیرین شهرستان پلدختر از 8 ایستگاه نمونه برداری در طی سال های1392 تا 1393جمع آوری شدند و پس از نمونه برداری از هر ایستگاه مشخصات جغرافیایی توسط GPS ثبت شد، سپس نمونه ها در فیبرهای مملو از یخ به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک انتقال یافتند و مشخصات مورفومتریک هر نمونه اندازه گیری شد و گونه ها توسط کلید های شناسایی معتبر شناسایی شدند. در این مطالعه، 8 گونه متعلق به 6 جنس از خانواده Cyprinidae جمع آوری شدند و گونه های Chondrostoma cyri، Cyprinion tenuiradius، Carassius gibelio، Capoeta damasina، Barbus grypus، Capoeta trutta، Garra rufa، Barbus barbul از شهرستان پلدختر شناسایی شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
511 -523
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959461 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!