فهرست مطالب

پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینب تاجیک، یزدان کیوانی* صفحات 382-394
  ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) بومزاد رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه است. تعداد 274 قطعه ماهی از هفت رودخانه آق دره، نازلوچای، باراندوز، ساروق، زرینه رود، سنته و تلخه رود مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 21 ویژگی اندازشی و 17 ویژگی شمارشی مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک و تحلیل متغیرهای کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه ویژگی های اندازشی نشان داد که 20 ویژگی اندازشی و 14 ویژگی شمارشی به جز تعداد فلس های پایین خط جانبی، خارهای آبششی و مهره ها، دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0p<) که نشان دهنده وجود تغییرات بالای ریختی در جمعیت های مورد مطالعه است. تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و دانکن نشان داد که جمعیت تلخه رود در صفات ریخت سنجی نسبت به سایر جمعیت ها اختلاف معنی داری دارد. در تحلیل مولفه اصلی برای صفات ریخت سنجی تنها یک مولفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگ تر از 1 شامل 16/84٪ تنوع انتخاب شد. در صفات شمارشی نمودار پراکنش مقادیر اول و دوم نشان داد جمعیت تلخه رود تا حدودی از سایر جمعیت ها جدا است. در تجزیه و تحلیل عاملی صفات شمارشی شش مولفه اصلی با مقادیر ویژه بزرگ تر از یک شامل 496/59٪ تنوع انتخاب شدند. همچنین در صفات شمازشی نمودار پراکنش مقادیر اول و دوم نشان داد جمعیت های رودخانه های آق دره و نازلوچای همپوشانی داشته ولی از سایر جمعیت ها تفکیک شدند. همچنین تلخه رود تا حدودی از جمعیت زرینه رود و به طور کامل از جمعیت ساروق جدا شد. با وجود اختلاف معنی دار بین جمعیت ها، تنها ماهیان تلخه رود از سایر جمعیت ها تا حدودی جدا شد.
  کلیدواژگان: کپورماهیان، تلخه رود، باراندوز، ویژگی های شمارشی، ویژگی های اندازشی
 • عیسی سلگی*، زهرا مرادی صفحات 395-405
  اکوسیستم های دریایی از طریق تخلیه صنعتی، رواناب کشاورزی و شهری و زباله های شهری به فلزات سنگین آلوده می-‏شوند‎.‎‏ بنابراین موجودات آبزی این آب ها، احتمالا آلوده به فلزات سنگین بوده و برای مصرف ایمن نیستند. این تحقیق در ‏سال 1395 با هدف‎ ‎تعیین‎ ‎غلظت‎ ‎فلزات‎ ‎سنگین‎) ‎آهن،‎ ‎روی،‎ ‎مس، منگنز و نیکل‎ (‎در بافت خوراکی میگو سفید سرتیز‎ ‎سواحل بوشهر و‎ ‎ارزیابی‎ ‎خطر‎ ‎غذایی‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎مصرف‎ ‎آنها انجام شد‎.‎‏ نمونه های‎ ‎میگو از‎ ‎سواحل بوشهر به‎ ‎روش‎ ‎تصادفی‎ ‎و با ‏استفاده از قایق و تور صیادی جمع آوری شد.‏‎ ‎از روش هضم اسیدی جهت آماده سازی نمونه ها استفاده شد‎ ‎و غلظت فلزات ‏سنگین توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای‎ (FAAS)‎تعیین شد.‏ برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ‏آماری 19‏SPSS‏ استفاده گردید. برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین ناشی از مصرف این گونه میگو بر ‏اساس دستور کار ‏EPA انجام شد. در این تحقیق میانگین‎ ‎غلظت فلزات‎ ‎آهن،‎ ‎روی،‎ ‎مس، منگنز و نیکل‎ ‎در‎ ‎بافت‎ ‎عضله ‏میگو به‎ ‎ترتیب 05/85±92/130، 00/11±61/65، 29/34±81/35، 22/4±20/10، 49/7±66/10میلی گرم بر کیلوگرم ‏وزن خشک به‎ ‎دست‎ ‎آمد. بر اساس یافته ها، غلظت فلزات آهن،‎ ‎روی‎ ‎و‎ ‎مس‎ ‎در مقایسه‎ ‎با‎ ‎استانداردهای‎ ‎جهانی‎ ‎پایین‎ ‎تر‎ ‎بود.‏‎ ‎میزان‎ ‎فلز نیکل به طور معنی داری در مقایسه با استانداردFDA بالاتر اما در مقایسه با سایر استانداردها پایین تر بود. میزان‎ ‎جذب‎ ‎روزانه‎ ‎و‎ ‎هفتگی‎ ‎پایین‎ ‎تر‎ ‎از‎ ‎دوز‎ ‎مرجع‎ EPA ‎بود.‏‎ ‎در شرایط حاضر، گونه میگوی مورد مطالعه برای مصرف ایمن است ‏و مصرف مداوم‎ ‎آن (70 سال) سبب ایجاد اثرات غیر سرطان زا نمی شود.‏
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، میگو، ارزیابی خطر، سواحل بوشهر
 • حسین محب الدینی*، عاطفه مقصودلو، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی صفحات 406-417
  برای بررسی اثر تغذیه ای تیامین (ویتامین1B) بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، تولید و میزان تیامین ژله رویال کلنی زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera M.) آزمایشی در شرایط طبیعی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این آزمایش 20 کلنی زنبور عسل ایرانی در پنج گروه تغذیه ای با چهار تکرار مورد استفاده قرار گرفت. کلنی های گروه کنترل با شربت شکر 1:1 و کلنی های آزمایشی به روش مشابه ولی با این تفاوت تغذیه شدند که شربت شکر با سطوح مختلف تیامین (100، 200، 300 و 400 پی پی ام) مکمل سازی شده بود. عملیات صحرایی به مدت60 روز (30 روز تغذیه با شربت و 30 روز بعد از تغذیه) انجام گرفت. برای بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال، طول و عرض ده آسینی برای هر زنبور کارگر در 3، 6، 9، 12 و 15 روزگی با استفاده از استریومیکروسکوپ اندازه گیری شد. همچنین برای تعیین تیامین ژله رویال یک فرایند استخراج به وسیله دستگاه کروماتوگرافی (HPLC) انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که سطح آسینی غدد هیپوفارنژیال زنبورهای کارگر در کلنی های تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین دارای اختلاف معنی داری می باشد. زنبورهای تغذیه شده با سطوح بالای تیامین سطح آسینی بیشتری داشتند (05/0P<). تجزیه محتوای تیامین نمونه های ژله رویال با استفاده از دستگاه HPLC نشان داد که مقدار تیامین در ژله رویال کلنی های تغذیه شده با 400 پی پی ام تیامین بیشتر از (7/2 میلی گرم در صد گرم) کلنی های دیگر بود (05/0P<). به طور کلی می توان گفت که استفاده از سطوح مختلف تیامین باعث بهبود عملکرد کلنی های زنبورعسل می شود.
  کلیدواژگان: تیامین، زنبورعسل، غدد هیپوفارنژیال، ژله وریال
 • علی اصغر زارعی، محمد کابلی*، الهام نورانی صفحات 418-432
  بخش مهمی از چرخه زندگی خرس های قهوه ای خواب زمستانی است و بنابراین لانه زمستان گذرانی از اهمیت ویژه ای برای این گونه برخوردار است. در این مطالعه ویژگی های ساختاری لانه های خرس های قهوه ای در منطقه کوه خم در حاشیه شمالی پارک ملی بختگان مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های لانه ها شامل ارتفاع دهانه ورودی، عرض دهانه ورودی، عرض خوابگاه، ارتفاع خوابگاه، طول تونل، عرض تونل، طول لانه و ابعاد بستر خواب در 20 لانه حضور و همچنین 20 غار که آثار حضور خرس ها در آن ها یافت نشد (نقاط عدم حضور گونه)، ثبت گردید. برای هر لانه متغیرهایی در سطح سیمای سرزمین شامل ارتفاع، شیب، جهت، فاصله تا جاده، فاصله تا سکونتگاه های انسانی و فاصله تا منابع آب نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که خرس های قهوه ای در این ناحیه از غارهای طبیعی، شکاف صخره ها و همچنین زیر تخته سنگ ها برای زمستان خوابی استفاده می کنند. هشت لانه فعال دارای بستر خواب بودند که از مواد گیاهی برای ساخت آن ها استفاده شده بود و میانگین طول، عرض و عمق آن ها به ترتیب 7 ×70 × 78 سانتی متر محاسبه شد. همچنین نیم رخ لانه های زمستان گذرانی خرس های قهوه ای این منطقه نیز تعیین و طراحی شد. مقایسه لانه های خرس و مکان های عدم حضور گونه توسط آزمون t نشان داد که بین متغیرهای ارتفاع و عرض دهانه ورودی در مقیاس خرد و فاصله تا جاده، فاصله تا سکونتگاه های انسانی، فاصله تا منابع آب، شیب و ارتفاع در مقیاس سیمای سرزمین تفاوت معنی داری وجود دارد و احتمالا این فاکتورها در انتخاب محل خواب زمستانی خرس ها مورد توجه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: خرس قهوه ای، لانه های زمستان خوابی، کوه خم، استان فارس
 • الهام فقیه نژاد*، عبدالرحیم پذیرا، سیده مریم امامی صفحات 433-445
  این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین تنوع و تراکم شکم پایان منطقه بین جزرومدی سواحل شهرستان های دیر و کنگان درسال 1393 از 8 ایستگاه در دو فصل بهار و پاییز نمونه برداری شد .نمونه برداری از مناطق بین جزرومدی با استفاده از کوادرات cm50×50 با سه تکرار در هر ایستگاه صورت گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری در فرمالین % 4 فیکس و به آزمایشگاه منتقل و مورد شمارش و شناسایی قرار گرفت. خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب از قبیل دما، pH ، اکسیژن محلول و شوری نیز در هر ایستگاه اندازه گیری شد. در این بررسی مجموعا 19 گونه متعلق به 10 خانواده از شکم پایان مورد شناسایی قرار گرفتند. بیشترین گونه های شناسایی شده در ایستگاههای مورد مطالعه از خانواده هایNeritidae ،Trochidae، Muricidae و Acmaeidae بودند. شاخص شانون(H ) و شاخص سیمسون (λ)در بین فصول نمونه برداری و ایستگاه های نمونه برداری دارای اختلاف معنی داری می باشند اما شاخص مارگالف(R) تنها بین ایستگاههای نمونه برداری دارای اختلاف معنی دار می باشد(05/0 P<)و در بین فصول نمونه برداری دارای اختلاف معنی دار نمی باشد)05/0(P>. با توجه به گونه های شناسایی شده و همچنین شاخص کیفیت آب )ولچ) می توان بیان نمود که سواحل مورد مطالعه دارای آب با کیفیت متوسط و تقریبا ضعیف میباشند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، غنای گونه ای، شکم پایان، منطقه بین جزر و مدی، شهرستان دیر و کنگان
 • مهدی محمدزاده*، کژال یوسفی، ابراهیم حسین نجدگرامی صفحات 459-471
  آرتمیا یکی از انواع سخت پوستان است که شوری های بسیار بالا را تحمل می کند. به واسطه ی تغییرات اقلیمی و بالا رفتن شوری منابع آب های داخلی و تالاب ها و همچنین اهمیت آرتمیا به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در امر پرورش و تغذیه لارو ماهی و میگو، بررسی ویژگی های مولکولی جمعیت های مختلف آرتمیا ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر استرس شوری بر روی بیان ژن Na+/K+ATPase در اگزون شماره 7 دو جمعیت مختلف آرتمیا با استفاده از توسط تکنیک RT-PCR-DGGE انجام شد. در این تحقیق ابتدا 2 جمعیت از آرتمیاهای گونه Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia در شوری های 60، 120 و 180 گرم در لیتر پرورش داده شد. در انتهای دوره mRNA ژن Na+/K ATPase تهیه و پس از تولید cDNA، تصویر آن با استفاده از تکنیک DGGE بررسی و همچنین باندهای ایجاد شده توالی یابی شدند. نتایج این بررسی نشان داد محصول تولید شده از این ژن در A. franciscana هموزیگوت، در حالی که در Parthenogenetic Artemia هتروزیگوت که حاصل دو الل است. همچنین در Parthenogenetic Artemia حاصل ترجمه پروتئینی که از دو آلل مختلف حاصل شده است. جالب اینکه بر اساس نتایج این مطالعه، هیچ تفاوتی در نمونه های مورد بررسی در شوری های مختلف مشاهده نشد و ظاهرا تنها اختلاف موجود در ژنوم این جمعیت ها می باشد.
  کلیدواژگان: :آرتمیا، استرس شوری، پمپ سدیم-پتاسیم، RT-PCR، تکنیک DGGE
 • ابوالفضل بایرامی*، پروین شیدایی، سمیرا اربابی صفحات 472-482
  با پیشرفت فناوری نانو و کاربرد‎های گسترده نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در صنایع مختلف، نگرانی در مورد اثرات سمیتی آن‎ها بر محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی در موش است. در این مطالعه تجربی، 28 سر موش سوری نر نژاد بالب سی، به چهار گروه شامل یک گروه شاهد و سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (با غلظت‎های 50، 100 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم) به مدت 14 روز به صورت دهانی به موش‎ها خورانده شد. در پایان دوره، میزان پارامتر‎های خونی و سرمی اندازه گیری شدند. نتایج حاصل افزایش قابل توجهی در میزان سلول های سفید خون در گروه دریافت کننده از تمام غلظت های نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ولی در تعداد گلبول های قرمز کاهش مشاهده گردید. میزان هموگلوبین، MCV و نوتروفیل‎ها در غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش معنی‎داری را نشان داد ولی میزان پلاکت‎ها، هماتوکریت، لنفوسیت‏ها، گلوکز و کراتینین به صورت معنی داری کاهش یافتند (P<0.05). یافته ها نشان داد که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم سبب اثرات مضری در پارامترهای خونی و سرمی به صورت وابسته به دوز می گردد.
  کلیدواژگان: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، پارامترهای خونی، پارامترهای سرمی، موش
 • عیسی جبله*، مجید کزازی، احمد آسوده صفحات 483-497
  در سال های اخیر، بیوتکنولوژیست ها و حشره شناسان بر مهندسی زیستی پروتئین های حشرات و کاربرد تولیدات آنها در درمان بیماری ها و پزشکی مدرن تاکید فراوانی داشته اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت ضد باکتریایی و همولیتیک عصاره بدن لارو Ectomyelois ceratoniae (Zeller) انجام شد. برای تحریک سیستم ایمنی لاروهای کرم گلوگاه انار، سویه های استاندارد قارچ B. bassiana Fashand ، B. thuringiensis var. kurstaki و Escherichia coli به همولنف تزریق شد. فعالیت همولیتیک عصاره القایی و غیر القایی استخراج شده بعد از 24 ساعت از تزریق بر روی خون تازه انسان، گوسفند و مرغ به دو روش جذب نوری و نشر شعاعی و فعالیت ضد میکروبی به روش نشر شعاعی بر روی باکتری E. coli مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره القایی نسبت به عصاره غیر القایی دارای فعالیت ضد میکروبی می باشد. بیشترین فعالیت ضد میکروبی در عصاره القاء شده زیر غشائ فیلتراسیون باکتری E. coli با غلظت 2میلی گرم بر میلی لیتر با میانگین 34/0±7/22 میلی متر قطر هاله های عدم رشد مشاهده گردید. همچنین بیشترین فعالیت همولیتیک در خون مرغ با میانگین کل 6/39±1/24 درصد در روش جذبی و 25/1±64/5 درصد در روش نشر شعاعی مشاهده گردید. نتایج نشان داد که عصاره بدن لارو کرم گلوگاه انار خاصیت همولیتیکی بسیار کمی بر روی گلبول های قرمز داشت و بسته به نوع عامل پاتوژن القایی فعالیت ضد میکروبی عصاره بر روی باکتری E. coli متفاوت می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، این حشره می تواند کاندیدا خوبی جهت بررسی بیشتری در مطالعات تکمیلی فعالیت های ضد میکروبی باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضد میکروبی، خون، فعالیت همولیزی، نشر شعاعی
 • سیامک یاری *، رویا کرمیان، روناک جراحی، مجید رجبی صفحات 498-510
  مقدمه
  گیاه نسترن کوهی به شکل گسترده ایی در طب سنتی ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه جهت بررسی فعالیت حمایتی نسترن کوهی در مسمومیت کبدی القا شده با اتانول در رت‌ها، طراحی شد.
  مواد و روش‌ها
  در مطالعه‌ی حاضر، 30 سر رت ویستار به 5 گروه تقسیم شدند شامل: کنترل، اتانول (5 g. kg−1)، اتانول+عصاره‌ی 1(200 mg. kg−1) و اتانول+عصاره‌ی 2(400 mg. kg−1) و عصاره تنها (400 mg. kg−1). بررسی هیستوپاتولوژیکی، اندازه‌گیری آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و سطح اوره (BUN) و کراتینین (Creatinine) سرم خون صورت گرفت.
  نتایج
  مصرف اتانول منجر به افزایش معنی‌داری در سطح سرمی AST، ALT، ALP و اوره و کراتینین می‌شود. تیمار همزمان عصاره‌های دوزهای مختلف نسترن کوهی به همراه اتانول، به شکل معنی داری سطوح AST، ALT، ALP، اوره و کراتینین را کاهش می‌دهد. همچنین عصاره‌ی با دوزهای مختلف منجر به کاهش آسیب‌های بافتی می-گردد.
  نتیجه‌گیری
  یافته‌های ما پیشنهاد می‌کند که گیاه نسترن کوهی توانایی حمایت از کبد و کلیه در برابر تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی القا شده با اتانول را دارا می‌باشد.
  کلیدواژگان: اتانول، مسمومیت کبدی، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز
 • سلماز باقریان نژاد، علیرضا شایسته فر *، سمانه انصاری صفحات 511-523

  شناسایی ماهیان برای پی بردن به زیست شناسی آن ها و حفاظت از آن ها در برابر تهدید های زیست محیطی یکی از مطالعات مهم می باشد. ماهیان بومی هر منطقه دارای ارزش های متعددی می‌باشند، این ماهیان جزئی از ذخایر ژنتیکی هر منطقه محسوب می‌شوند که ما می توانیم از آن ها در تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی در آینده استفاده نماییم. در مورد ماهیان مطالعات پراکنده در ایران صورت گرفته است. در پژوژه حاضر، ماهی های آب شیرین شهرستان پلدختر از 8 ایستگاه نمونه برداری در طی سال های1392 تا 1393جمع آوری شدند و پس از نمونه برداری از هر ایستگاه مشخصات جغرافیایی توسط GPS ثبت شد، سپس نمونه ها در فیبرهای مملو از یخ به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک انتقال یافتند و مشخصات مورفومتریک هر نمونه اندازه گیری شد و گونه ها توسط کلید های شناسایی معتبر شناسایی شدند. در این مطالعه، 8 گونه متعلق به 6 جنس از خانواده Cyprinidae جمع آوری شدند و گونه های Chondrostoma cyri، Cyprinion tenuiradius، Carassius gibelio، Capoeta damasina، Barbus grypus، Capoeta trutta، Garra rufa، Barbus barbul از شهرستان پلدختر شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: Cyprinidae، خانواده، شهرستان پلدختر، ایران
|
 • Yazdan Keivany * Pages 382-394
  Urmia bleak (Alburnus atropatenae) is endemic to rivers of the Lake Urmia basin. In this research 274 specimens of this fish from seven rivers of Lake Urmia basin including Aaghdarreh, Nazloochai, Barandooz, Sarough, Zarrinehrud, Senteh and Talkhehrud were studied. In order to study the biometry, 17 traditional morphometric and 17 meristic traits and the method of morphemetric geometric were used. For statistical analises, the nonparametric test, the analysis of variance and the discriminate function analysis were applied. The results from the analysis of Kruskal Wallis showed significant differences among the 17 morphometric traits, (p<0.05), indicating high variations among the studied populations. In analyzes of PCA for morphometrics, six principal components with an eigenvalue of more than 1 was selected and these trait accounted for 84.16% of the variations. Plotting factors 1 and 2 of the PCA for traditional morphometric traits showed that Talkhehrud River population, to some extent, has been separated from other populations. In the analysis of meristic traits, six principal components with eigenvalue of more than 1 were selected and they accounted for 59.49% of the variations. Also plotting factors 1 and 2 for the meristic traits showed that Aaghdarreh River and Nazloochai River populations were overlapped, but were separated from other populations. Also, Talkhehrud population was, to some extent, separated from Zarrinehrud population, and was completely separated from Saroogh population.
  Keywords: Barandooz, Cyprinidae, Meristics, Morphometrics, Talkhehrud
 • Eisa Solgi *, ZAHRA MORADI Pages 395-405
  Marine ecosystems are contaminated with heavy metals through industrial discharge, agricultural and urban ‎runoff, ‎and municipal waste. Aquatic organisms in such waters, so, are presumably to be contaminated with ‎heavy metals and unsafe for consumption‏.‏‎ This research was done in the coastal regions of Bushehr in 2016‎‏ ‏to ‎determine the heavy metal (Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni) concentrations in white shrimp (Metapenaeus‏ ‏Affinis) and ‎their consumption risk. Shrimp samples were collected from several stations of Bushehr coastal regions ‎randomly‏ ‏using the boat and fishing net. the Preparation and analysis of the shrimp samples were done based ‎on the standard methodology‏ ‏and the concentrations of the heavy metals‏ ‏were determined using the flame ‎atomic absorption spectroscopy. Estimation the daily intake and potential risk of heavy metals resulted from ‎shrimp consumption were performed according to the program of the EPA. The concentrations of Fe, Zn, Cu, ‎Mn, and Ni in shrimp muscle were 130.02, 65.61, 35.81, 10.2 and 10.66 mg/kg dry weight respectively. Based on ‎the results, the concentration of Fe, Zn, and Cu were lower than world standards. The Ni concentration was ‎significantly higher than the FDA but lower than other standards. The estimated daily and weekly intakes were ‎observed lower than the reference dose presented by EPA. In the present situation, this shrimp species were ‎found to be safe for consumption and continuous consumption‏ ‏‎(70 years) causes not non-carcinogenic ‎effect.‎
  Keywords: Heavy metals, Shrimp, Risk assessment, Busheher coastal
 • Hossein Mohebodini *, Atefe Maqsoudlou, Behrouz Dastar, Gholamhossein Tahmasebi Pages 406-417
  The experiment was carried out under natural condition to assess potential impacts of thiamine nutrition on development of hypopharyngeal glands (HPGs), amount of royal jelly thiamine and jelly production in honey bee colonies (Apis mellifera M.). This trial was carried out at Honey Bee Department of Animal Science Research Institute of Iran. Twenty honey bee colonies, divided into 5 experimental groups, were used in the study. Control groups were fed sugar syrup (1:1). The experimental colonies were fed in the same manner but with syrup supplemented with different levels of thiamine (100, 200, 300 and 400 ppm). The experiment was conducted for 60 days. To investigate the development of HPGs, length and width of ten acini for each worker bee at 3, 6, 9, 12 and 15 days were measured using a stereo-microscope. A single extraction process was employed and thiamine was determined by HPLC. The result showed that the acinal area of HPGs was different under feeding with difference diets. Colonies fed with high level thiamine had a larger acini surface (P<0.05). Thiamine content of royal jelly samples were analyzed by HPLC showed that the amount of royal Jelly thiamine in colonies fed 400 ppm B1 (2.7 mg/100 g) was more than any other colony (P<0.05). Thiamine content of royal jelly in the control group (0.67 mg/100 g) had the lowest amount (P<0.05). In general it can be said that the use of different levels of thiamine in spring season leads to improved performance in Iranian honeybee colonies.
  Keywords: Thiamine, Honey bee, Hypopharyngeal glands, Royal Jelly
 • Mohammad Kaboli * Pages 418-432
  Winter denning is a major event in the life cycle of brown bears, making den sites important components of bear habitat. In the present study, we investigated the structural characteristics of brown bear dens in Kouhkhom region, located north of Bakhtegan National Park. Structural characteristics, including entrance height, entrance width, chamber width, chamber height, tunnel length, tunnel width, den length, and bed dimensions, were measured for 20 dens (presence locations) and 20 caves where signs of bear were not found (absence locations). For each location, landscape variables including elevation, slope, aspect, distance to roads, distance to human settlements, and distance to water were also determined. Our results indicate that brown bears in this region occupy natural caves, rock crevices, and excavated holes under boulders as winter dens. We recorded eight active dens with bedding made with plant material, with an average dimension of 7×70×78 cm3. The profiles of winter dens in the region were outlined. A comparison of presence and absence locations using two independent samples t test showed significant differences in entrance height and entrance width at the micro scale, and distance to roads, distance to human settlements, distance to water, slope, and elevation at the landscape level. It is very likely that these variables are important determinants of den site selection by brown bears.
  Keywords: Brown bear, Winter den, Kouhkhom region, Fars province
 • Elham Faghihnezhad *, Abdolrahim Pazira, Seyede Maryam Emami Pages 433-445
  This study is carried out in order to identify and determine diversity and density of Gastropods of intertidal zone of coastal field of Dayer and Kangan townshipes in 8 stations during Autumn and Spring seasons in 2015 Sampling Gastropods was carried out using quadrate(50×50cm) with three repetitions in each station Samples collected were fixed by using 4% formalin and transported to the laboratory and counted and identified Physicochemical properties of water such as temperature, pH,dissolved oxygen (DO) and water salinity were also measured in each station The identified samples were from 19 species and 10 families Most identified species in studied stations were from Neritidae,Trochidae,Muricidae and Acmaeidae families The result of Shannon and Simpson index showed significant differences between sampling seasons and sampling stations Moreover,the Margalof index showed significant difference between sampling stations (P<0/05) and showed no significant difference between season(P>0/05) According to the identified species and also index used in order to determine water quality (Welch) studied stations in shores have water with average and rather poor quality
  Keywords: biodiversity, species richness, Gastropods, intertidal zone, Dayery, kangan Township Shore
 • Mehdi Mohammadzadeh *, Kazhal Yousefi, Ebrahim Hoseein Najdegerami Pages 459-471
  Artemia is the only Crustacean that can withstand in very high salinity. Due to the climate crisis and increasing salinity of inland waters it is necessary to understand the molecular characteristics of Artemia. It can be a good way to choose the appropriate population to grow at high salinities. They are suspected of being different gene structure of Na+/ K ATPase which defer among bisexual and parthenogenetic Artemia. As a result of this molecular adaptation it seems to be seen some degrees of phenotypic adaptation which could provide difference growth abilities. In this study, two different populations of Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia were reared at salinities 60, 120 and 180 mg/l. At the end of the experiment the mRNA of Na+/ K ATPase was provided and converted to cDNA. Subsequent DGGE and sequencing analyses revealed that the products of these genes in A. franciscana is homozygous while in Parthenogenetic Artemia is heterozygous which is produced by two alleles. Also it was found that in the parthenogenetic Artemia protein translation and the production of two different alleles is obtained. Interestingly, no difference was observed in the samples studied. Apparently the only difference can be related to genomic variation among these populations.
  Keywords: Artemia, salinity stress, sodium-potassium pump, RT-PCR, DGGE technique
 • Abolfazl Bayrami *, Parvin Sheydaei, Samira Arbabi Pages 472-482
  Considering the development of nanotechnology and extensive use of nanoparticles in different fields of industry, there are concerns about their toxic effects on the environment and human health. The objective of this study was to evaluate the toxicity of titanium dioxide nanoparticles (TiO2-NP) on the hematological and serum parameters of mice. In the present study, 28 adult male mice BALB/c, were divided into four groups; includes a control group and three experimental groups. TiO2 nanoparticles (in concentrations of 50, 100 and 300 mg/Kg) were administered orally to mice for 14 days. Hematological and serum parameters were studied in the collected blood samples. The results showed that all doses of TiO2 nanoparticles increased significantly white blood cells level compared with the control group but the number of red blood cells decreased. Hemoglobin, MCV and neutrophils at concentration of 300 mg/kg showed significant increase but platelets, hematocrit, lymphocytes, glucose and creatinine significantly decreased (p<0.05). Findings showed that TiO2 nanoparticles cause harmful effects on the hematological and serum parameters in mice in a dose-dependent manner.
  Keywords: Titanium dioxide nanoparticles, Blood factors, Serum factors, Mice
 • Isa Jabaleh *, Majid Kazazi, Ahmad Asoodeh Pages 483-497
  In recent years, biotechnologists and entomologists have emphasized the bioengineering of insect proteins and the applied of their products in the treatment of diseases and modern medicine. The aim of this study was to evaluate the anti-bacterial and hemolytic activity of E. ceratoniae larvae. To stimulate carob moth larvae immune system, standard strains isolate B. bassiana, B. thuringiensis and E. coli were injected. The hemolytic activity of the extracted induced and non-induced hemolymph after 24 hours of injection, to two methods of optical absorption (A) and radial diffusion (RD) on fresh blood of human, sheep and hen; and the antimicrobial effect to radial diffusion method on E. coli was assayed. The results showed that the induction extract had antimicrobial activity in comparison with non-induced extracts. The highest antimicrobial activity was observed in E. coli-induced extract (sub filter extract at a concentration of 2 mg / ml) with an average of 22.7 ± 0.34 mm diameter of non-growth holes. The highest hemolytic activity was in hen blood with total mean 6/39 ± 1/24 in A method and 5/64 ±1/25 in RD method. The results of this study showed that the extract of the carob moth larvae had a very low hemolytic effect on red blood cells, and the antimicrobial activity of the extract on E. coli was different according to the type of induction pathogen. According to the results of this study, this insect can be a good candidate for further study in complementary studies of antimicrobial activity.
  Keywords: Antimicrobial activity, blood, hemolysis activity, radial diffusion
 • Siamak Yari *, roya karamian, ronak jarahi, Majid Rajabi Pages 498-510
  Background
  Rosa canina L. widely used in Iranian traditional medicine. This study was designed to assess the protective activity of ethanol extract of RC in ethanol-induced hepatotoxicity in rats.
  Materials and methods
  In our study, 30 male Wistar rats were divided into 5 groups: control, ethanol (5 g. kg−1), ethanol (5 g. kg−1) + RC1 (200 mg. kg−1), ethanol (5 g. kg−1) + RC2 (400 mg. kg−1) group and RC (400 mg. kg−1). Histopathological evaluation, measurement of serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), blood urea nitrogen (BUN) and creatinine levels were performed.
  Results
  Ethanol consumption caused a significant increase in the serum levels of AST, ALT, ALP, BUN and creatinine. Co-administration of RC (200 and 400 mg/kg/d) with ethanol, significantly decreased levels of ALT, AST, ALP, BUN and creatinine. The extract (200 and 400 mg/kg/d) ameliorate the histological injuries compare to ethanol group.
  Concludion
  Our findings suggest a hepatoprotective and renoprotective capability of RC extract against ethanol induced alteration in biochemical and histopathological properties of hepatic and renal tissues.
  Keywords: Ethanol, Hepatotoxisity, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase
 • Solmaz Bagherian Nejad, Alireza Shayestehfar *, samaneh ansari Pages 511-523

  The Fishes identification is one of the important studies for understanding their biology and to protect them against of environmental threats. The local fishes of each region have several values, these Fishes are part of the genetical reserves of each region that we can use in genetic research and biotechnology in the future. About the Fishes has been done sparse studies in Iran. In the present project, the fresh water fishes from Poldukhtar county of eight sampling stations were collected during the year 2013 to 2014 and after sampling of each station, Zoogeographical region recorded by the GPS, then samples were transferred to the research laboratory Arak university in the fibers full of Ice and was measured morphometrical specification of each sample and the species were identified by valid keys identification. In this study, were collected eight species belonging to the six genera of the Cyprinidae family and the species of Chondrostoma cyri، Cyprinion tenuiradius، Carassius gibelio، Capoeta damasina، Barbus grypus، Capoeta trutta، Garra rufa، Barbus barbul were identified from Poldukhtar county.

  Keywords: Cyprinidae, Family, Poldukhtar County, Iran