نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان

پیام:
چکیده:
اهداف
 امروزه به دلیل بالارفتن امید به زندگی به پدیده سالمندی بیش از پیش توجه می شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان بیشتر از 60 سال انجام گرفت. 
مواد و روش ها
 طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد بیشتر 60 سال ساکن در سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1396 بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسش نامه کیفیت خواب پتزبورگ، پرسش نامه خلاصه شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و آزمون استروپ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها
 یافته ها نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی ها 576/6±47/66 و متغیرهای کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب 41/21±95/73 و 36/6±55/5 و میانگین و انحراف استاندارد کارت های استروپ، شامل خطا 52/8±54/6، صحیح 37/7±48/94، واکنش 33/61±56/121 و تداخل 08/58±44/50 است. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین عملکرد در آزمون استروپ و نحوه توجه با کیفیت خواب و کیفیت زندگی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد (01/0>P) و نحوه عملکرد توجه در آزمون استروپ قادر به پیش بینی کیفیت خواب (000/0>P، 351/0=B) و کیفیت زندگی (001/0>،P 803/0= B) است.
نتیجه گیری
 نتیجه پژوهش نشان داد بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد توجه در آزمون استروپ رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به این یافته ها می توان با برگزاری کلاس های آموزشی و انجام گروه درمانی های مختلف میزان عملکرد توجه را در سالمندان بهبود بخشید تا بدین وسیله به طور غیرمستقیم میزان کیفیت زندگی را افزایش داد و کیفیت خواب را بهبود بخشید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
564 -574
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.