تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شیوع چاقی در سرتاسر جهان، به سرعت رو به افزایش است. تعدیل رژیم غذایی، یکی از بهترین راه حل های ممکن برای پیشگیری و درمان چاقی است. یکی از رژیم های غذایی مطرح شده در این زمینه، الگوی غذایی DASH (رژیم غذایی کاهنده فشارخون) می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی این رژیم غذایی بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی زنان چاق سالم صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه به صورت کارآزمایی شاهددار بالینی موازی بر روی 44 زن چاق سالم انجام شد. افراد پس از قرارگیری در یک دوره تطبیق، به مدت سه ماه در یکی از 2 گروه مداخله (رژیم غذایی (DASH یا کنترل (توصیه های معمول غذایی) قرار گرفتند. اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی هر 2 هفته یک بار انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی، تی مستقل و آزمون آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها
در گروه مداخله پس از پیروی از الگوی غذایی DASH به مدت سه ماه، متغیرهایی همچون وزن (04/0=p)، شاخص توده بدنی (03/0=p)، دور کمر (01/0=p) و نسبت دور کمر به باسن (02/0=p) در مقایسه با گروه کنترل، به طور معنی داری کاهش یافت. با این وجود، تغییر معنی داری در ترکیب بدنی شرکت کنندگان مشاهده نشد (05/0p≥).
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای چاقی، پیروی از رژیم غذایی DASH به عنوان یک الگوی ارتقادهنده سلامت جهت پیشگیری از اختلالات، به خصوص چاقی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.