بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی اثر فلز سنگین سرب بر رفتارهای زیستی، تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)انجام گرفت. با توجه به مطالعات انجام شده و دامنه غلظتی ثبت شده فلز سنگین سرب در رودخانه های منتهی به تالاب انزلی، تحقیق حاضر با چهار تیمار و سه تکرار انجام شد. در این تحقیق، یک تیمار شاهد (فاقد سرب) و سه تیمار فلز سنگین سرب با غلظت های 5، 15 و 25 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد و اثرات تحت استرسی تیمارها به مدت دو ماه بر میگوی رودخانه ای شرقی مورد بررسی قرار گرفت. در طول تحقیق میگوها روزانه دو بار در حد استاندارد و به میزان اشتهاء با پلت غذادهی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، در تیمارهای غلظتی سرب رفتارهای تولیدمثلی، پوست اندازی و جفت گیری میگوها متوقف گردید و با افزایش غلظت فلز سنگین سرب در تیمارها، میزان تجمع زیستی سرب در بافت های هپاتوپانکراس و عضله به طور معنی داری افزایش یافت  (0/05>p). نتایج بافت شناسی نیز نشان داد که با افزایش غلظت فلز سنگین سرب در بافت هپاتوپانکراس باعث ایجاد ضایعات بافتی نظیر افزایش فضای بین سلولی، ایجاد لومن های غیر عادی، ملانیزه شدن و بازسازی سلول های هپاتوسیت و دفرمه شدن کلی بافت هپاتوپانکراس می گردد. هم چنین با افزایش غلظت فلز سنگین سرب در تیمارها، در بافت عضله نیز ضایعاتی نظیر موجی شکل شدن میوسین ها (رشته های عضلانی)، بدشکلی رشته های عضلانی و ادغام رشته های عضلانی شد. یافته های این تحقیق نشان داد که فلز سنگین سرب از نظر رفتارهای زیستی، باعث اختلال در فعالیت های تولیدمثلی، جفت گیری، پوست اندازی و رشد در میگوها شده و در سطح بدن نیز باعث بروز پاسخ های بافتی حاد می گردد که با توجه به آلودگی رودخانه های محل زیست این گونه (تالاب انزلی و رودخانه های منتهی به آن) به فلز سنگین سرب، مدیریت این اکوسیستم های آبی و جلوگیری از ورود انواع فاضلاب های تصفیه نشده به این رودخانه ها بسیار ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.