تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی خارجی ناتوزایم پلاس بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (H. huso) انجام گرفت. بچه ماهیان (210  قطعه، با تراکم 17 قطعه به ازای هر تانک و وزن اولیه 30 گرم) به طور کاملا تصادفی در تانک های 150 لیتری توزیع و در چهار تیمار (هر کدام در سه تکرار) شامل سطوح صفر، 2، 5 و 10 درصد از مولتی آنزیم ترکیبی ناتوزایم پلاس در جیره به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که میزان بازماندگی بچه ماهیان در محدوده 95-83 درصد قرار گرفت و تفاوت معناداری بین تیمارها دیده شد. بالاترین میزان افزایش وزن بدن در ماهیان تغذیه شده با 2 درصد آنزیم همراه با اختلافات معنادار با سایر گروه ها مشاهده شد. ضریب رشد ویژه در محدوده از  96/1  (10 درصد آنزیم) تا 32/2 (2 درصد آنزیم) متفاوت بود. ضریب تبدیل غذایی، میزان کارآیی پروتئین و نرخ رشد روزانه به صورت معناداری در تیمارهای حاوی آنزیم بیشتر از گروه شاهد بود و بهترین عملکرد در سطح 2 درصد گنجاندن آنزیم به دست آمد. بیشترین میزان پروتئین لاشه (5/69 درصد) در تیمار 2 درصد آنزیم دیده شد. بر اساس نتایج و نظر به بهبود عملکرد رشد و میزان بازماندگی در بچه فیل ماهیان پرورشی، افزودن 2 درصد مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس در جیره پیشنهاد گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975232 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!