اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus

پیام:
چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون ((Acipenser stellatus پس از تغذیه با سطوح مختلف لیستین ( منبع فسفولیپید ) انجام شد. ماهی ها با میانگین وزن اولیه 06/0 ± 25/11 گرم با هفت تیمار غذایی حاوی پروتئین و چربی یکسان و سطوح مختلف   لسیتین سویا به عنوان منبع فسفولیپید شامل صفر، 1، 2، 4، 6، 8 و 10 درصد به مدت 11 هفته در سطح اشباع تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از  لسیتین سویا تا سطوح 10 درصد در جیره این ماهی باعث افزایش معنی داری در برخی از اسید های چرب از جمله C18:2N6، SFA ، MUFA و n-6 HUFA در بدن ماهی شده است(05/0 < P). اما در میزان EPA و DHA  تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد تجمع چربی در بافت بدن تحت تاثیر نوع و محتوای چربی جیره می باشد ولی بیشترین میزان چربی در ماهیان تغذیه شده با 6 درصد لسیتین دیده شد. فعالیت آنزیم لیپاز در روده  ماهی ازون برون با افزایش لیستین جیره تا 4-2 درصد افزایش یافت . بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزودن لسیتین به میزان  6 و 4 درصد به ترتیب سبب افزایش حداکثری اسید های SFA،  MUFAو n-6 HUFA و فعالیت انزیم لیپاز در این ماهی در این محدوده وزنی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975238 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!