تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک

پیام:
چکیده:
مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهی کپور معمولی بر پایه فناوری بیوفلوک (Biofloc technology: BFT) انجام گردید. آزمایش بر اساس 4 تیمار بیوفلوکی (BFT) و یک تیمار شاهد (CW) و هر تیمار با سه تکرار طراحی شد. تعداد 450 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 8/0±17 گرم در 15 تانک فایبرگلاسی ذخیره سازی شدند. ماهیان در تیمارهای بیوفلوکی با جیره های حاوی 23، 27، 31 و 35 درصد پروتئین خام تغذیه شدند. ملاس چغندر قند به عنوان ماده کربنی جهت توسعه بیوفلوک به آنها اضافه شد. در گروه شاهد، با آب شفاف و بدون بیوفلوک، بچه ماهیان از جیره با 35% پروتئین خام تغذیه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، رشد روزانه و ضریب بازدهی پروتئین در تیمار 31%-BFT و 27%-BFT بطور معنی داری از سایر تیمارها بالاتر بود (05/0 P<). میزان پروتئین جیره اثر معنی داری روی برخی از پارامترهای خون و بیوشیمیایی سرم (گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید، هماتوکریت و هموگلوبین، پروتئین کل، آلبومین) در تیمارهای بیوفلوکی داشت و مقادیر آنها در تیمار 35%-BFT و 31%-BFT بطور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که وقتی بچه ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلوک پرورش می یابد، سطح پروتئین جیره می تواند از 35% به 27% کاهش یابد بدون اینکه اثری روی نرخ بقا، رشد، ضریب تبدیل غذایی و برخی پارامترهای خون و بیوشیمیایی سرم خون داشته باشد که نشان می دهد بیوفلوک توسعه یافته می تواند به تغذیه پروتئینی و سلامت فیزیولوژیکی ماهی کپور معمولی کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975240 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!