اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، فعالیت ضد میکروبی اسانس بهار نارنج بر ریزاندامگان بیماری زای باسیلوس سرئوس، لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، سالمونلا تیفی و کاندیدا آلبیکنس بررسی شد. ترکیبات شیمیایی، فنل، فلاونوئید کل و پتانسیل آنتی اکسیدانی اسانس بهار نارنج نیز تعیین گردید. نتایج آزمون های فیتوشیمیایی Ferric chloride و Shinoda وجود ترکیبات فنلی، فلاونوئید و فلاونی در اسانس بهار نارنج را تایید نمود. براساس نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی 14 ترکیب در اسانس بهار نارنج شناسایی شد. Linalool با 29/21 درصد ترکیب اصلی اسانس بهار نارنج بود. میزان فنل و فلاونوئید کل در اسانس بهار نارنج به ترتیب برابر با 46/0± 35/41 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک و 50/0± 98/2 میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک بود. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس بهار نارنج با روش کاهش ظرفیت رادیکالی و بتاکاروتن لینوئیک اسید به ترتیب برابر با 60/0± 85/102 میکرو گرم بر میلی لیتر و 60/65% بود. بیشترین و کم ترین هاله عدم رشد در غلظت 45 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب برای باکتری های لیستریا اینوکوا و سالمونلا تیفی با قطر 66/0± 50/16 و 43/0± 80/9 میلی متر مشاهده شد. رنج غلظت بازدارندگی از رشد اسانس بهار نارنج برای ریزاندامگان بیماری زا 125/3 تا 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود. رنج حداقل غلظت کشندگی اسانس بهار نارنج 125/3 تا 200 میلی گرم بر میلی لیتر بود. براساس نتایج این پژوهش مشخص گردید که اسانس بهار نارنج دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی مناسبی در برابر ریزاندامگان بیماری زا بوده، لذا می توان از آن در محصولات غذایی بهره برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
275 -288
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977114 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!