طراحی و بهینه سازی نانو حامل های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica و بررسی سمیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)

پیام:
چکیده:
پژوهش ها نشان داد که ترکیبات گیاهی دارای اثرات ضد سرطانی قابل توجهی هستند و در صورت برطرف شدن چالش های پیشروی استفاده از آنها، میتوانند جانشینان مناسبی برای ترکیبات سنتزی رایج سرطان درمانی باشند. بنابراین در این پژوهش نانوسامانه های لیپوزومی حاوی عصاره Nepeta persica به منظور بهبود شاخصه های فیزیکوشیمیایی و ارزیابی ویژگی های ضد توموری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوعی مطالعه تجربی میباشد.  وزیکول های لیپوزومی با استفاده از SPC، کلسترول و PEG با روش فیلم نازک تهیه شده و عصاره Nepeta persica درون لیپوزومها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر، FTIR، SEM انجام و الگوی رهایش عصاره در دمای oC 37 و oC 42 محاسبه گردید. در پایان میزان سمیت این نانوسامانه ی حاوی عصاره بر رده ی سلولی MCF-7 سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج و بحث
 نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوسامانه های حاوی عصاره با راندمان انکپسولاسیون 5/74 ± 67/11 درصد، اندازه  nm 116/9 و پتانسیل زتای mV 1/01±13/24- دارای مورفولوژی کروی و رهایش کنترل شده است. همچنین نتایج سمیت این نانوسامانه ی عصاره دار نشان میدهد که عصاره لیپوزومه شده نسبت به عصاره آزاد دارای سمیت بالاتری بر رده ی سلولی MCF-7 میباشد.
نتیجه‏ گیری
 نتایج این بررسی نشان میدهد که نانولیپوزومهای حاوی عصاره Nepeta persica ضمن برخورداری از ویژگی های فیزیوشیمیایی مناسب، بقای سلولهای سرطانی سینه رو نسبت به عصاره لیپوزومه نشده کاهش داده، بنابراین میتواند حاملی مناسب جهت رسانش عصاره Nepeta persica به سلولهای سرطان سینه  باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1202 -1215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985115 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!