اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N-استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
فن والریت (Fenvalerate) جزء حشره کش پیرتیروئیدی است که سبب القاء استرس اکسیداتیو می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی سیر (Garlic Extract:GE) و N-استیل سیستئین (N-acetylcysteine: NAC) بر استرس اکسیداتیو ناشی از القاء فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی به طور تصادفی در 7 گروه 6 تایی قرار گرفتند. گروه ها شامل کنترل، شم (نرمال سالین)، گروه تجربی اول دریافت کننده داخل صفاقی N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw)، گروه تجربی دوم دریافت کننده فن والریت (10mg/kg/bw)، گروه تجربی سوم دریافت کننده عصاره هیدروالکلی سیر (40mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw)، گروه تجربی چهارم دریافت کننده N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw) و گروه تجربی پنجم دریافت کننده N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw) به علاوه عصاره هیدروالکلی سیر (40mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw) بودند. تزریق فن والریت به صورت داخل صفاقی به مدت 7 روز متوالی برای گروه های تجربی انجام شد. پس از آن برای 10 روز متوالی N-استیل سیستئین و عصاره سیر تزریق شد. در این مطالعه از یک چهلم LD50 فن والریت استفاده شد. بعد از خونگیری، جداسازی سرم و بیضه، فعالیت آنزیم های کاتالاز (activity of the catalase: CAT)، گلوتاتیون s-ترانسفراز (Glutathione S-transferase: GST)، سطح مالون دی آلدئید (malondialdehyde: MDA) و آنتی اکسیدان تام (total antioxidant capacity: TAC) اندازه گیری و مقایسه گردید.
یافته ها
سطح MDA سرم و بیضه گروه فن والریت در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و نیز عصاره هیدروالکلی سیر در ترکیب با N-استیل سیستئین باعث کاهش آماری معنی دار MDA در مقایسه با گروه فن والریت در بیضه و سرم شد (P<0.05). سطح TAC سرم در گروه فن والریت در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05). سطح TAC سرم در گروه های تجربی سوم، چهارم و پنجم در مقایسه با گروه فن والریت افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). فعالیت GST سرم در گروه فن والریت نسبت به کنترل افزایش یافت (P<0.05). تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و در ترکیب باهم باعث کاهش آماری معنی دار GST سرم در مقایسه با گروه دریافت کننده فن والریت شد (P<0.05).
نتیجه گیری
فن والریت در دوز پایین (10mg/kg/bw) سبب ایجاد استرس اکسیداتیو می شود. تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و در ترکیب با هم، می توانند آسیب ناشی از فن والریت را بهبود دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.