فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 70، تابستان 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 70، تابستان 1398)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/03/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تهمینه میری سرگزی، احمد منصوری* صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  اختلال اضطراب فراگیر یکی از اختلالات شایع، مزمن و ناتوان کننده است. این مطالعه به منظور مقایسه درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک بر نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر انجام شد.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی روی 20 فرد مبتلا به نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر نیشابور به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1395 انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک قرار گرفتند. جلسات درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس برای افراد گروه اول به صورت گروهی طی 8 جلسه اجرا گردید. گروه دوم نیز آموزش نوروفیدبک را دریافت کردند. مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی ایالت پنسیلوانیا، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی و فراشناخت در مورد شرکت کنندگان اجرا شد.
  یافته ها
  هر دو روش درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک سبب کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی، باورهای منفی درباره نگرانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی شدند (P<0.05)؛ اما در مقایسه بین دو گروه مورد مطالعه در خصوص کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی، باورهای منفی درباره نگرانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  درمان های ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و آموزش نوروفیدبک، هر دو در کاهش نشانگان بالینی اختلال اضطراب فراگیر موثر بودند و ارجحیتی بین آنها نبود.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، نگرانی، بلاتکلیفی، نوروفیدبک
 • زهرا کرم پور قبچاق، رضا حیدری*، سیدمیثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  نفروپاتی دیابتی یکی از مهم ترین عوامل نقص در عملکرد فیزیولوژیک کلیه ها در بیماری دیابت ملیتوس است. ساختار کلیه ها به اعتبار نقش تعیین کننده ای که در فیلتراسیون دارند؛ در محیط هیپرگلیسمیک سریع تر و بیشتر از بقیه بافت ها آسیب پذیری از خود نشان می دهند. این مطالعه به منظور تعیین اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی تیمار شده با 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با 30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن اکسیدروی و دیابتی تیمار شده با 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آتورواستاتین و 15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن اکسیدروی بودند. موش های صحرایی با تزریق داخل صفاقی 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین دیابتی شده و به مدت یک ماه تحت تیمار قرار گرفتند. در پایان آزمایش ابتدا تغییرات وزن حیوانات و وزن کلیه، سپس عوامل بیوشیمیایی کراتینین و اوره سرم برای ارزیابی عملکرد کلیه اندازه گیری شدند. برای بررسی آسیب شناسی بافت کلیه نیز برش هایی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین طبق روش های معمول تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه گردید.
  یافته ها
  میزان کراتینین و اوره سرم در حیوانات دیابتی افزایش آماری در مقایسه با گروه کنترل معنی داری یافت (P<0.05). تنها تیمار با ترکیبی از نصف دوز آتورواستاتین و اکسیدروی، نسبت به دوز کامل آنها به تنهایی، موجب کاهش آماری معنی داری (P<0.05) سطح کراتینین، اوره و آسیب های بافتی کلیه نسبت به گروه کنترل دیابتی گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ترکیب آتورواستاتین و اکسیدروی اثر بهتری در کنترل نفروپاتی دیابتی دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، نفروپاتی دیابتی، آتورواستاتین، اکسید روی، موش صحرایی
 • بهروز شکری، فاطمه نژاد حبیب وش*، فرح فرخی، محمدباقر رضایی صفحات 18-25
  زمینه و هدف
  هیپرلیپیدمی و افزایش کلسترول تام سرمی از مهم ترین عوامل خطر دخیل در شیوع و شدت اختلالات قلبی - عروقی مانند بیماری عروق کرونر قلب محسوب می گردد. از آنجایی که گیاهان تیره نعنا به دلیل داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و ترپنوئیدی توانایی کاهش چربی خون را دارند؛ لذا این مطالعه به منظور تعیین اثر تغذیه با اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak.) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. حیوانات به طور تصادفی در 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل کنترل، شم، مداخله اول (هیپرکلسترولمی دریافت کننده آویشن دنایی 200ppm)، مداخله دوم (هیپرکلسترولمی دریافت کننده آویشن دنایی 500ppm)، مداخله سوم (دریافت کننده آویشن دنایی 200ppm) و مداخله چهارم (دریافت کننده آویشن دنایی 500ppm) بودند. هیپرکلسترولمی با خوراندن رژیم غذایی پرچرب حاوی پودر کلسترول (2.5%) و روغن بادام شیرین (97.5%) ایجاد گردید. حیوانات گروه های مداخله روزانه به مدت 32 روز با اسانس آویشن دنایی تحت درمان قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش 32 روزه، خونگیری انجام شد. سطح کلسترول تام، تری گلیسیرید، اوره و آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در موش های هیپرکلسترولمی نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). اسانس آویشن دنایی در همه گروه های مداخله موجب کاهش آماری معنی دار تری گلیسیرید و کلسترول سرم شد. اسانس آویشن دنایی با دوز بالا (500ppm) بیشتر از دوز پایین (200ppm) سبب کاهش آماری معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسیرید سرم گردید (P<0.05). میزان نیتروژن اوره خون در گروه هیپرکلسترولمی نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). در پی تجویز اسانس با دوز حداقل و حداکثر در موش های صحرایی هیپرکلسترولمی، میزان اوره خون در مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  به نظرمی رسد گیاه آویشن دنایی به صورت وابسته به دوز در بهبود عملکرد کبد، کلیه و درمان چربی خون بالا موثر باشد.
  کلیدواژگان: آویشن دنایی، آنزیم های کبدی، تیمول، تری گلیسیرید، هیپرکلسترولمیا، موش صحرایی
 • رحمان سوری*، محسن گرامی، پریسا پورنعمتی، آرزو اسکندری صفحات 26-31
  زمینه و هدف
  پیری با افزایش تولید رادیکال های آزاد همراه می شود. از طرفی فعالیت های ورزشی با بهبود سیستم ضداکسایشی منجر به کاهش آسیب های ناشی از پیری می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات تناوبی شدید و تداومی بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب موش های صحرایی پیر انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده سنی 22 تا 24 ماه انجام شد. حیوانات پس از دو هفته دوره سازگاری به سه گروه 8 تایی شامل گروه تمرین تناوبی شدید (80 تا 100 درصد سرعت بیشنه)، گروه تمرین تداومی (65 تا 70 درصد بیشینه سرعت) و گروه کنترل تقسیم شدند.پروتکل تمرینی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه اجرا شد. بافت قلب موش های صحرایی پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرینی استخراج شد. آنزیم های سوپراکسید دسموتاز (Superoxide dismutase: SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione peroxidase: GPX) به روش الایزا آنالیز شدند.
  یافته ها
  آنزیم SOD در گروه های تمرین تداومی (3±41.26) و تناوبی شدید (6±48.8) نسبت به گروه کنترل (2±22.62) و آنزیم GPX در گروه های تمرین تداومی (0.07±1.96) و تناوبی شدید (0.03±2.28) نسبت به گروه کنترل (0.04±1.37) افزایش آماری معنی داری یافتند (P<0.05) و این افزایش در گروه های تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه های تمرین تداومی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  تمرینات تناوبی شدید و تداومی باعث افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی مسن می گردند.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، رادیکال آزاد، پیری، سوپراکسید دسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، موش صحرایی
 • پریسا راجی، باقر سید علیپور*، اکبر حاجی زاده مقدم صفحات 32-42
  زمینه و هدف
  فن والریت (Fenvalerate) جزء حشره کش پیرتیروئیدی است که سبب القاء استرس اکسیداتیو می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی سیر (Garlic Extract:GE) و N-استیل سیستئین (N-acetylcysteine: NAC) بر استرس اکسیداتیو ناشی از القاء فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی به طور تصادفی در 7 گروه 6 تایی قرار گرفتند. گروه ها شامل کنترل، شم (نرمال سالین)، گروه تجربی اول دریافت کننده داخل صفاقی N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw)، گروه تجربی دوم دریافت کننده فن والریت (10mg/kg/bw)، گروه تجربی سوم دریافت کننده عصاره هیدروالکلی سیر (40mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw)، گروه تجربی چهارم دریافت کننده N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw) و گروه تجربی پنجم دریافت کننده N-استیل سیستئین (80mg/kg/bw) به علاوه عصاره هیدروالکلی سیر (40mg/kg/bw) به علاوه فن والریت (10mg/kg/bw) بودند. تزریق فن والریت به صورت داخل صفاقی به مدت 7 روز متوالی برای گروه های تجربی انجام شد. پس از آن برای 10 روز متوالی N-استیل سیستئین و عصاره سیر تزریق شد. در این مطالعه از یک چهلم LD50 فن والریت استفاده شد. بعد از خونگیری، جداسازی سرم و بیضه، فعالیت آنزیم های کاتالاز (activity of the catalase: CAT)، گلوتاتیون s-ترانسفراز (Glutathione S-transferase: GST)، سطح مالون دی آلدئید (malondialdehyde: MDA) و آنتی اکسیدان تام (total antioxidant capacity: TAC) اندازه گیری و مقایسه گردید.
  یافته ها
  سطح MDA سرم و بیضه گروه فن والریت در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و نیز عصاره هیدروالکلی سیر در ترکیب با N-استیل سیستئین باعث کاهش آماری معنی دار MDA در مقایسه با گروه فن والریت در بیضه و سرم شد (P<0.05). سطح TAC سرم در گروه فن والریت در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05). سطح TAC سرم در گروه های تجربی سوم، چهارم و پنجم در مقایسه با گروه فن والریت افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). فعالیت GST سرم در گروه فن والریت نسبت به کنترل افزایش یافت (P<0.05). تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و در ترکیب باهم باعث کاهش آماری معنی دار GST سرم در مقایسه با گروه دریافت کننده فن والریت شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  فن والریت در دوز پایین (10mg/kg/bw) سبب ایجاد استرس اکسیداتیو می شود. تزریق N-استیل سیستئین و عصاره هیدروالکلی سیر به تنهایی و در ترکیب با هم، می توانند آسیب ناشی از فن والریت را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی سیر، N-استیل سیستئین، فن والریت، آنزیم های آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • آرزو اسکندری، محمد فشی*، امیر بهادر دخیلی صفحات 43-49
  زمینه و هدف
  سن بزرگ ترین عامل خطر بیماری های قلبی - عروقی است که با کوتاه شدن طول تلومر همراه می شود و این در حالی است که فعالیت های ورزشی می توانند نقش مفیدی را در حفظ طول تلومر ایفا کنند. TRF2 و TERT به عنوان ژن های درگیر در مجموعه تلومریک در قلب نیز از پیری تاثیر می پذیرند و با کاهش بیان همراه می شوند که در نتیجه طول تلومر کاهش می یابد. کاهش طول تلومر نیز با افزایش مرگ سلول های قلب و بیماری های قلبی همراه می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی استقامتی بر بیان ژن های TRF2 و TERT بافت قلب موش های صحرایی نر پیر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 88 تا 96 هفته ای و میانگین وزنی 12±363گرم به مدت 6 هفته در گروه های کنترل، تمرین تداومی استقامتی (5 جلسه در هفته، شدت 60 تا 70 درصد بیشینه) و تمرین تناوبی شدید (5 جلسه در هفته، تکرار اینتروال با شدت بالا 80 درصد بیشینه در هفته اول و دوم و 90 درصد در هفته سوم و سپس 100 درصد سرعت بیشینه تا پایان تمرین) تقسیم شدند. بیان ژن های TRF2 و TERT به وسیله تکنیک Real time - PCR سنجش و پس از کمی سازی مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول پافل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیان ژن TRF2 گروه های تناوبی شدید و تداومی در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین در بیان ژن TERT گروه های مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت و این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شش هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی استقامتی بتواند رشد و طول عمر سلول های قلبی را به وسیله حفظ طول تلوم از طریق افزایش ژن TRF2 تنظیم کند.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی، ژن TRF2، ژن TERT، پیری، موش صحرایی
 • مهرگان جمشیدی، سید ابراهیم حسینی*، داود مهربانی، مسعود امینی صفحات 50-58
  زمینه و هدف
  ترشحات رزینی گیاه کانابیس، حشیش نام دارد و دارای خواص دارویی و روانگردانی فراوان است. مهم ترین ترکیب روانگردان این گیاه THC (دلتا-9- تتراهیدروکانابینول) است که قادر به تحریک گیرنده های کانابینوئیدی در بدن است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کانابیس بر بقاء سلولی و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان به سلول های شبه استئوبلاستی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی سلول های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از بافت چربی ناحیه شکمی انسان با غلظت 100ng/ml از عصاره هیدروالکلی گیاه کانابیس تیمار شدند. تایید هویت سلول ها با استفاده از تکنیک های فلوسایتومتری و RT-PCR انجام شد. اثر سیتوتوکسیک عصاره کانابیس به روش MTT و قابلیت تمایز استئوبلاستی سلول ها با کمک رنگ آمیزی آلیزارین رد بررسی شد. به کمک تهیه گسترش متافازی کروموزوم سلولی، آنالیز کاریوتیپ انجام گردید.
  یافته ها
  هویت سلول های بنیادی مزانشیمی چربی با بیان مارکرهای مزانشیمی غیرهماتوپویتیک (CD90، CD44 و CD73) و عدم بیان مارکر هماتوپویتیک (CD34 و CD45) تایید شد. رنگ آمیزی آلیزارین رد نشان داد که تیمار با کانابیس اثری بر تمایز استئوبلاستی این سلول ها ندارد و سلول های تیمار شده مانند سلول های گروه کنترل به سلول های استخوانی تمایز یافتند. همچنین عصاره کانابیس اثری بر ساختار، وضعیت مورفولوژیکی و تعداد کروموزوم های این سلول ها نداشت.
  نتیجه گیری
  سلول های مزانشیمی چربی انسان در حضور عصاره هیدروالکلی گیاه کانابیس قابلیت تمایز استئوبلاستی خود را حفظ می نمایند. همچنین این عصاره اثری بر کاریوتیپ کروموزومی سلول ها ندارد.
  کلیدواژگان: کانابیس، سلول های مزانشیمی چربی، استئوبلاست، کاریوتیپ
 • علی رجبی، علی اکبرنژاد*، معرفت سیاه کوهیان، مرتضی یاری صفحات 59-69
  زمینه و هدف
  کاهش حجم ریه، انسداد راه های هوایی، محدودیت جریان هوا، و افزایش فشارخون از عوامل خطرزای مرگ ومیر در بیماران مبتلابه دیابت نوع دو است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 48 زن دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو به صورت غیرتصادفی در 4 گروه 12 نفری دارونما، زعفران، دارونما + تمرین هوازی و زعفران + تمرین هوازی قرار گرفتند. گروه های تمرین+زعفران و تمرین+دارونما تمرین هوازی را با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه (سه جلسه در هفته) به مدت هشت هفته اجرا کردند. دوز روزانه 400 میلی گرم پودر سرگل زعفران (یک بار در روز) به مدت دو ماه استفاده شد. اندازه گیری متغیرها در مرحله پیش‎آزمون، 48 ساعت و دو هفته پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل عملکرد ریوی (VO2max، FVC، FEV1، FVC/FEV1، PEF، MVV)، فشارخون، تعداد نبض و تنفس در دقیقه و شاخص های آنتروپومتری (وزن، نمایه توده بدنی و درصد چربی) بودند.
  یافته ها
  نتایج درون گروهی نشان دهنده افزایش آماری معنی دار متغیرهای عملکرد ریوی و نیز کاهش آماری معنی دار فشارخون سیستولی و شاخص های آنتروپومتری در هر سه گروه زعفران به تنهایی، دارونما + تمرین هوازی و زعفران + تمرین هوازی بودند (P<0.05). بااین حال نتایج بین گروهی نشان دهنده اختلاف آماری معنی دار در متغیرهای فوق بین گروه زعفران + تمرین هوازی با هریک از گروه های زعفران به تنهایی و دارونما + تمرین هوازی بودند (P<0.05). همچنین بیشترین اندازه اثر در گروه زعفران + تمرین هوازی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  ترکیب تمرین هوازی توام با مصرف زعفران باعث بهبود موثرتری در افزایش حجم ها و ظرفیت های ریوی و نیز کاهش فشارخون در مقایسه با اثر هر یک به تنهایی می گردد.
  کلیدواژگان: اسپیرومتری، فشارخون، تمرین هوازی، زعفران، زنان، اضافه وزن، چاقی، دیابت نوع دو
 • فاطمه ربیعی، کیانوش زهراکار*، ولیاللهفرزاد صفحات 70-76
  زمینه و هدف
  فرسودگی زناشویی یکی از پدیده هایی است که زوج های بسیاری درگیر آن هستند و از دلایل اصلی طلاق عاطفی بوده و در صورت عدم چاره اندیشی و درمان آن، زمینه را برای طلاق رسمی زوجین فراهم می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس برکاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 30 زن متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آرام در شهر گرگان طی سال 1395 انجام شد. آزمودنی ها به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت غیرتصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوردی داده ها مقیاس فرسودگی زناشویی Pines سال 1996 بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه توسط آزمودنی های هر دو گروه تکمیل گردید. گروه مداخله،آموزش ایمن سازی در برابر استرس را در 8 جلسه 2 ساعته به شیوه گروهی و هفتگی دریافت نمود. برای آزمودنی های گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری مداخله ای ارایه نگردید. در گروه های مورد مطالعه، فرسودگی زناشویی و مولفه های آن (خستگی جسمانی، روانی و عاطفی) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس در کاهش فرسودگی زناشویی و مولفه های آن (خستگی جسمانی، روانی و عاطفی) در آزمودنی های گروه مداخله در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ماهه موثر واقع شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس باعث کاهش فرسودگی زناشویی در زنان متاهل می گردد. لذا می تواند گزینه مداخله ای مناسبی در جهت کاهش مشکلات زناشویی و بهبود روابط زوجی محسوب گردد.
  کلیدواژگان: فرسودگی زناشویی، ایمن سازی در برابر استرس، زنان متاهل
 • محمد صالحی، محمد سبحانی شهمیرزادی*، لیلا براتی صفحات 77-82
  زمینه و هدف
  درد راجعه و مزمن شکم در 7 تا 20 درصد از کودکان دیده می شود و علت 2 تا 4 درصد از مراجعات پزشکی کودکان است. عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان یکی از علل مشکلات گوارشی است که عدم درمان آن موجب عوارض جدی می شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در کودکان با درد شکم مزمن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد - شاهدی تعداد 33 کودک با تشخیص درد شکم مزمن و 30 کودک بدون شکایت مورد بررسی قرار گرفتند. مدفوع به روش ELISA برای ارزیابی آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه مورد 9 پسر (27.3%) و 24 دختر (72.7%) بودند. 5 کودک (15.2%) از کودکان گروه مورد تست مدفوعی هلیکوباکترپیلوری مثبت داشتند و در گروه شاهد هیچ مورد مثبتی یافت نشد. این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  15.2% کودکان در گروه مورد تست مدفوعی هلیکوباکترپیلوری مثبت داشتند. در میان گروه شاهد هیچ مورد مثبتی یافت نشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، درد شکم مزمن، کودکان، آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری
 • پوریا آرویش، آرمینا بهنام، ابوالفضل سلیمی، محمدعلی وکیلی، جمیله رمضانی* صفحات 83-88
  زمینه و هدف
  خروج دندان دایمی از حفره خود (Tooth Avulsion) بر اثر ضربه، یک اورژانس نسبتا شایع در دندانپزشکی کودکان است. پیش آگهی دندان دچار Avulsion بستگی به اقدامات صحیح و کارآمد افراد غیر متخصص حاضر در مکان وقوع آسیب، مانند والدین کودک و معلمان مدارس، قبل از مراجعه به دندانپزشک دارد. این مطالعه به منظور تعیین آگاهی والدین از اقدام درمانی فوری خروج دندان از حفره بر اثر ضربه انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی روی 264نفر از والدین شامل 76.8% مادران و 23.2% پدران دارای کودکان 6 تا 12 ساله مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله طالقانی گنبد کاووس استان گلستان طی سال 1394 انجام شد. والدین با استفاده از پرسشنامه ای 11 موردی (پرسش های عینی) مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه شامل مشخصات فردی و آگاهی والدین از اقدامات مورد نیاز پس از وقوع Avulsion دندان بود.
  یافته ها
  84.8% از والدین آگاهی کافی از اقدامات درمانی در هنگام وقوع Avulsion دندان را نداشتند. میزان آگاهی پدران و مادران به ترتیب 13.3% و 16% تعیین شد. بین سطح تحصیلات، سن و جنسیت افراد با میزان آگاهی آنها رابطه آماری معنی داری مشاهده نگردید. اکثریت والدین (80.8%) هرگز مشاوره و یا توصیه ای در مورد چگونگی اقدامات پس از وقوع Avulsion دندان دریافت نکرده بودند.
  نتیجه گیری
  آگاهی والدین در مورد اقدام لازم هنگام Avulsion دندان بسیار پایین ارزیابی شد. لذا با توجه به عواقب جبران ناپذیر این آسیب در صورت عدم اقدام به موقع، افزایش آگاهی والدین ضروری است.
  کلیدواژگان: Avulsion دندان، آگاهی والدین، اقدام درمانی فوری
 • مجید زمانی، محسن جلالی*، الناز پوراحمدی صفحات 89-98
  زمینه و هدف
  بسیاری از کودکان دارای مشکلات عاطفی و رفتاری در سال های نخستین کودکی، نه تنها به سادگی از آن عبور نمی کنند؛ بلکه ممکن است این امر تا دوران بلوغ و حتی بزرگسالی نیز تداوم یابد. این مطالعه به منظور تعیین نقش همراهی خانوادگی با علایم کودک، شیوه های فرزندپروری و استرس والدگری در پیش بینی شدت اختلالات اضطرابی کودکان در استان گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 300 نفر از کودکان 12-6 ساله و مادران آنان طی سال های 96-1395 در استان گلستان انجام شد. مقیاس همراهی خانوادگی - اضطراب FAS-A)، لیبویتز و همکاران سال 2013)، شاخص استرس والدین - فرم کوتاه (PSI-SF، ابدین سال 2000)، پرسشنامه فرزندپروری Baumrind سال 1973 و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS سال 1998) توسط مادران تکمیل شد.
  یافته ها
  با افزایش همراهی خانوادگی و استرس والدگری در والدین، اضطراب در کودکان به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). شیوه فرزندپروری مقتدرانه از سوی والدین با کاهش آماری معنی دار اضطراب در کودکان همراه بود (P<0.05)؛ اما شیوه های فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه از سوی والدین با افزایش آماری معنی دار اضطراب در کودکان ارتباط داشت (P<0.05). سبک فرزندپروری مستبدانه به همراه سبک فرزندپروری مقتدرانه، استرس والدگری و همراهی خانوادگی توانست 49 درصد از اضطراب کودکان را پیش بینی نماید (F=97.21, P<0.0001).
  نتیجه گیری
  شیوه های فرزندپروری، استرس والدگری و همراهی خانوادگی نقش موثری در پیش بینی اضطراب کودکان نشان داد.
  کلیدواژگان: اختلالات اضطرابی، خانواده، والدگری، کودک
 • حمیدرضا خورشیدی، سجاد دانشیار، زینب سادات اسلامی*، عباس مرادی صفحات 99-105
  زمینه و هدف
  تروما سومین علت مرگ و عامل اصلی ناتوانی در کودکان ایرانی است. کودکان به علت شرایط فیزیولوژیک و فرآیند رشد بیشتر در معرض تروما هستند. شناسایی عوامل خطر می تواند از میزان بروز این حوادث و عواقب آنها بکاهد. این مطالعه به منظور ارزیابی ترومای کودکان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 482 کودک (330 پسر و 152 دختر) زیر 14 سال دچار تروما مراجعه کننده به بیمارستان بعثت شهر همدان در سال 1295 انجام شد. اپیدمیولوژی و عواقب تروما مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
   بیشترین موارد تروما به ترتیب 195 مورد (40.5%) در محدوده سنی 7 تا 14 سال (دوران مدرسه)، 189 مورد (39.2%) در محدوده سنی 2 تا 7 سال (قبل از مدرسه) و 98 مورد (20.3%) در محدوده سنی صفر تا 2 سال (شیرخوارگی) رخ داده بود. وقوع تروما در دو گروه قبل از مدرسه (67.8%) و دوران مدرسه (75.4%) در پسران بیش از دختران بود (P<0.05). بیشترین شیوع در فصل تابستان (36.9%)، بیشترین مکان وقوع حادثه در منزل (44%)، بیشترین علت آسیب سقوط (53%)، بیشترین نوع آسیب شکستگی (35%) و بیشترین محل آسیب در ناحیه سر و صورت (41%) تعیین گردید. از نظر پیامد بعد از ترخیص، 10 مورد مرگ ناشی از تروما و 42 مورد ناتوانی بعد از تروما مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که بیشترین محل وقوع حادثه در منزل به علت سقوط و شکستگی بود؛ می توان با ایمن کردن بیشتر منازل و آگاهی بیشتر والدین از خطرهای پیش روی کودکان جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: تروما، کودکان، اپیدمیولوژی، مرگ و میر، همدان
 • زینب شکی، محمدرضا حیدری*، محسن ناصری، انوشیروان کاظم نژاد، محمد کمالی نژاد، حمیدرضا رستمانی، فاطمه علیجانیها صفحات 106-112
  زمینه و هدف
  خارش مزمن موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی 111 بیمار با میانگین سنی 12.7±58.36 سال به طور تصادفی در مراکز همودیالیز استان گلستان از اردیبهشت لغایت دی ماه سال 1396 ارزیابی شدند. اطلاعات دموگرافیک، کیفیت زندگی (پرسشنامه Itchy QOL)، خشکی پوست، شدت خارش (پرسشنامه Balaskas سال 1998) و تست های آزمایشگاهی (کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، هورمون پاراتورمون، نیتروژن اوره خون، کراتینین، هموگلوبین و هماتوکریت) تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره شدت خارش 7.46±29.27 و کیفیت زندگی کلی 10.04±50.41 تعیین شد. بین شدت خارش و نمره کل کیفیت زندگی بیماران همبستگی معنی دار یافت شد (P<0.05). همبستگی شدت خارش با علایم، عملکرد و احساسات معنی دار بود (P<0.05). همچنین، بین شدت خارش با میزان خشکی پوست و میزان کلسیم سرم خون همبستگی معنی دار و مثبت وجود داشت (P<0.05). بین متغیرهای خشکی پوست و کلسیم خون با افزایش خارش رابطه آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  خارش باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز می گردد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، خارش، خشکی پوست، کیفیت زندگی
 • قاسم عابدی، سیدامیر سلطانی کنتایی*، جمشید یزدانی چراتی صفحات 113-119
  زمینه و هدف
  مراقبت های مدیریت شده از اجزاء اساسی نظام های بهداشتی و درمانی در سراسر دنیا است که توجه روزافزونی یافته است. لذا با توجه به بالا بودن هزینه های سیستم سلامتی، ضعف کیفیت خدمات و کاهش اثربخشی مطالعه و طراحی الگویی که سیستم مدیریت شده را از سیستم غیرمدیریت شده در ایران تفکیک نماید؛ لازم است. این مطالعه به منظور ارزیابی مراقبت های بهداشتی مدیریت شده بیماری های واگیر و غیر واگیر شایع در استان گلستان در سال 1395 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی استان گلستان به تفکیک شهرستان ها و هر شهرستان کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی انتخاب شدند. با استفاده از چک لیست استاندارد، داده ها جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  وضعیت مراقبت مدیریت شده بیماری سل در رتبه اول و سایر بیماری ها به ترتیب هیپوتیروئید، سالک، پرفشاری خون، تب مالت و دیابت قرار داشتند. مراقبت مدیریت شده مراکز روستایی به طور معنی داری از مراکز شهری وضعیت بهتری داشتند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  وضعیت مراقبت مدیریت شده در مراکز روستایی نسبت به مراکز شهری استان گلستان کیفیت بالاتری داشت و بهترین مراقبت مدیریت شده بیماری ها، بیماری سل تعیین گردید.
  کلیدواژگان: مراقبت های مدیریت شده، بیماری های واگیر، بیماری های غیرواگیر، استان گلستان
 • نفیسه کیارستمی، جعفر امانی*، عباسعلی ایمانی فولادی، سیدعلی میرحسینی صفحات 120-127
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان در میان زنان است . مولکول HER-2 به عنوان گیرنده تیروزین کینازی از خانواده گیرنده های رشد عامل اپیدرمی، عامل اصلی سرطان است. مولکول پروتئینی هرسپتین که یک آنتی بادی ضد HER-2 است؛ می تواند نقش مهمی در تشخیص و درمان سرطان پستان داشته باشد. این مطالعه به منظور ساب کلون کردن ژن هرسپتین و سپس بیان در سیستم پروکاریوتی (E.coli) و تولید هرسپتین نوترکیب به منظور استفاده در درمان سرطان پستان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی ژن هرسپتین از سازه سنتزی با روش هضم آنزیمی جدا و درون وکتور بیانی pET28a انتقال داده شد. زیر همسانه سازی ژن موردنظر با استفاده از PCR و هضم آنزمی تایید گردید. پس از انتقال وکتور نوترکیب به میزبان E.coli BL21 DE3 ، با استفاده از القاگر IPTG ژن نوترکیب هرسپتین بیان شد. پروتئین نوترکیب با استفاده از SDS-PAGE ارزیابی و تخلیص با ستون کروماتوگرافی میل ترکیبی نیکل انجام شد و در نهایت توسط وسترن بلاتینگ با استفاده از آنتی بادی ضدهیستیدین تایید شد. میزان کشندگی و زنده ماندن سلول ها در مجاورت با هرسپتین نوترکیب با روش MTT بررسی شد.
  یافته ها
  پس از ساب کلونینگ ژن هرسپتین، PCR و هضم آنزیمی، قطعه 741 جفت بازی ژن هرسپتین را تایید کرد. بیان پروتئین نوترکیب هرسپتین و ارزیابی آن بر روی ژل SDS-PAGE اندازه حدود 27 کیلودالتون را تایید کرد. پروتئین نوکیب با استفاده از آنتی هیستیدین نیز تایید شد. پروتئین خالص شده در مجاورت با لاین سلول SKBR3 توانایی متوقف کننده رشد سلول های سرطانی را داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که آنتی ژن HER2 به وفور بر سطح سلول های سرطانی پستان بیان می شود؛ پروتئین هرسپتین می تواند به عنوان یک آنتی بادی بازدارنده عمل نموده و رشد سلول های سرطانی پستان را مهار کند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، هرسپتین نوترکیب، آنتی ژن her-2، سلول سرطانی
|
 • Tahmine Miri Sargazi, Ahmad Mansouri* Pages 1-8
  Background and Objective
  Generalized anxiety disorder is a prevalent, chronic and disabling mental disorder. This study was done to compare the effectiveness of mindfulness based on stress reduction therapy and neurofeedback training on the clinical symptoms of individual with generalized anxiety disorder.
  Methods
  This clinical trial study, was done on 20 individual with generalized anxiety disorder referring to counseling centers in the city of Neyshabur in north-east of Iran during 2017. The subjects were randomly divided into mindfulness based on stress reduction therapy and neurofeedback training. The first group participated in 8 sessions of mindfulness based on stress reduction, while second group participated in sessions of neurofeedback training. The participants completed generalized anxiety disorder 7-item scale, Penn state worry questionnaire, intolerance of uncertainty scale and metacognition questionnaire.
  Results
  Both the two methods were effective the reducing the generalized anxiety disorder symptoms, worry, negative belief about worry and intolerance of uncertainty (P<0.05). There was no significant difference between mindfulness based on stress reduction therapy and neurofeedback training in reducing the generalized anxiety disorder symptoms, worry, negative belief about worry and intolerance of uncertainty.
  Conclusion
  Both of the two methods including the mindfulness based on stress reduction therapy and neurofeedback training are effective in reduction of the symptoms of generalized anxiety disorder.
  Keywords: Anxiety disorders, Worry, Uncertainty, Neurofeedback
 • Zahra Karampour Gebchag, Reza Heidari*, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi Pages 9-17
  Background and Objective
  Diabetic mellitus nephropathy is one of the most important implication factors in kidney´s physiological function in diabetes mellitus. Having major role in filtration, in hyperglycemic condition kidney has shown more damages in comparison with other tissues. This study was done to determine the effect of combined Atorvastatin and Zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 40 female Wistar rats were randomly allocated into five groups including normal control (NC), diabetic control (DC), diabetic rats treated with atorvastatin (20mg/kg/bw daily, orally) (D+A), Zinc oxide (30mg/kg/bw daily, orally) (D+Z) and combination of each drug in half dose (daily, orally) (D+A+Z). Diabetes induced in rats by a single intraperitoneal injection of 60mg/kg/bw streptozotocin-diabetic.Animals treated for one month. At the end of the study, kidney weight and body weight and biochemical factors including creatinine and urea were measured to assess renal function. For determing the histopathology of kidney tissue, sections with 4-5 micrometer were stained with hematoxylin and eosin.
  Results
  The level of serum creatinine and urea was significantly increased in diabetic rats in compare to controls (P<0.05). Treatment of diabetic rats with half doses of combination of atorvastatin and Zinc oxide reduced the level of creatinine, urea and renal tissue damage in comparision with diabetic rats without treatment (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed that the combination of atorvastatin and Zinc oxide has effect on controlling diabetic nephropathy.
  Keywords: Diabetes mellitus, Diabetic nephropathy, Atorvastatin, Zinc oxide, Rat
 • Behruz Shokri, Fatemeh Nejadhabibvash*, Farah Farokhi, Mohammad Bagher Rezaee Pages 18-25
  Background and Objective
  Hyperlipidemia and high level of serum total cholesterol are risk factors contributing to prevalence and severity of cardiovascular complications like coronary heart diseases. Lamiaceae plants have terpenoids and flavonoids can reduce triglyceride and cholesterol, therefore. This study was done to evaluate the effect of feeding with essential oil of Thymus deanensis Celak. on lipid profile, blood urea and liver enzymes in hyperchlostrolemic male Wistar rats.
  Methods
  This experimental study was performed on 36 male Wistar rats. Animals were randomly divided into 6 groups (there were 6 rats in each groups). The groups including control, sham, two groups receiving 200 and 500 ppm Thymus deanensis essential oil and hyperchlostrolemia groups treated with doses of 200 and 500 ppm of Thymus deanensis essential oil. Hyperchlostrolemia was induced by giving high cholesterol (2%) and sweet almond oil (97.5%) diet. The animals were treated for 32 days with essential oil of the thyme. At the end of the 32-day trial, blood sampling was performed. Total cholesterol, triglyceride, urea and alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) liver enzymes were measured.
  Results
  The level of ALT and AST in hypercholesterolemia rats were significantly increased in comparison with the control group (P˂0.05). Thymus daenensis essential oil significantly reduced level of triglycerides and cholesterol (P˂0.05). The high dose of Thymus daenensis (500 ppm) essential oil more than a low dose (200 ppm) significantly reduced the level of cholesterol and triglyceride (P˂0.05). Blood urea nitrogen significantly increased in hypercholesterolemia group in compare to control group (P˂0.05). After the administration of essential oil with a minimum and maximum dose in hypercholesterolemia rats, the level of urea in the blood significantly decreased (P˂0.05). The level of ALT and AST in hypercholesterolemia rats significantly increased in comparison with the control group (P˂0.05). AST level significantly reduced in the groups of rats which received minimal and maximal doses compared to the group hypercholesterolemia (P˂0.05).
  Conclusion
  By lowering blood lipids, urea and liver enzymes after the use of essential oils, it seems that the Thymus daenensis dose-dependent is effective in improving liver function, kidney and high level of  lipid.
  Keywords: Thymus daenensis, Liver enzymes, Thymol, Triglyceride, Hypercholesterolemia, Rat
 • Rahman Soori*, Mohsen Gerami, Parisa Pornemati, Arezoo Eskandari Pages 26-31
  Background and Objective
  Aging is associated with increased free radical production. On the other hand, sports activities with the improvement of antioxidant system can reduce the damage caused by aging. This study was performed to determine the effect of the coantinus training (MCT) and high intensity interval training (HIIT) on antioxidant enzymes in the heart of old rats.
  Methods
  This experimental study was performed on 24 male Wistar rats aged 22-24 months. After two weeks of adaptation, animals were allocated into three groups including HIIT (8 rats: 100-80% maximum speed), MCT (8 rats: 65-70% maximum speed) and control group (8 rats the control group did not receive any intervention during the study. The training protocol was performed 5 days in week for 6 weeks. The heart tissues of rats were extracted 48 hours after the last training session. Gene Expression of superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPX) was analyzed by the ELISA test.
  Results
  SOD was significantly increase in MCT (41.26±3) and HIIT (48.8±6) groups in compare to control (22.62±2) (P<0.05). GPX was significantly increased in MCT (1.96±0.07) and HIIT (2.28±0.03) groups in comparision with controls (1.37±0.04) (P<0.05) and this increase was higher in the HIIT group than in continuous training group.
  Conclusion
  Continues training and high intensity interval training increase the amount of antioxidant enzymes in heart tissue of aging rats.
  Keywords: Exercise, Free radicals, Aging, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, Rat
 • Parisa Raji, Bagher Seyedalipour*, Akbar Hajizadeh Moghaddam Pages 32-42
  Background and Objective
  Fenvalerate is a component of the pyrethroid pesticide induces oxidative stress. This study was done to determine the effect of garlic extract (GE) and N-acetylcysteine (NAC) against fenvalerate-induced oxidative stress in the serum and testis tissue of rat.
  Methods
  In this experimental study, 42 Wistar rats were randomly allocated into 7 groups including: control group, sham group (normal saline), the first experimental group receiving NAC (80 mg/kg/bw), the second experimental group receiving fenvalerate (10 mg/kg/bw), the third experimental group receiving fenvalerate (10 mg/kg/bw) + garlic extract (40 mg/kg/bw), the fourth experimental group receiving fenvalerate (10 mg/kg/bw) + NAC (80 mg/kg/bw) and the fifth experimental group receiving fenvalerate (10 mg/kg/bw) + garlic extract (40 mg/kg/bw) + NAC (80 mg/kg/bw). Injection of fenvalerate was performed intraperitoneally for 7 consecutive days in animals of intervention groups. Afterwards, for 10 consecutive days, NAC and garlic extract were injected. In this study, 1/40 LD50 fenvalerate was used. The activity of the catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST), malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) were determined in serum and testis tissue in all animals.
  Results
  MDA level of serum and testis tissue in fenvalerate group increased significantly compared to the control group (P<0.05). The injection of NAC and garlic extract alone (P<0.05) as well as garlic extract in combination with NAC reduced MDA level of serum and testis tissue compared to fenvalerate group (P<0.05). Serum TAC level was significantly reduced in fenvalerate group compared to control (P<0.05). Serum TAC level was significantly increased in fenvalerate + GE group, fenvalerate + NAC group and fenvalerate + GE + NAC group compated to the fenvalerate group (P<0.05). GST activity of serum was significantly increased in fenvalerate group compared to control (P<0.05). GST activity of serum was significantly reduced in NAC, garlic extract and combination of NAC and garlic extact groups compared to fenvalerate group (P<0.05).
  Conclusion
  In this animal model study, low dose (10 mg/kg/bw) fenvalerate induces oxidative stress. Garlic extract and N-acetylcysteine (alone and in combination) improve injures caused by fenvalerate.
  Keywords: Garlic extract, N-acetylcysteine, Fenvalerate, Antioxidant enzymes, Oxidative stress, Rat
 • Arezoo Eskandari, Mohammad Fashi*, Amir Bahador Dakhili Pages 43-49
  Background and Objective
  Age is the greatest risk factor for cardiovascular disease that is associated with shortens telomere. TRF2 and TERT genes expression in heart tissue   reduce in elderly. These geness are associated with shortens telomere. Exercise can play a useful role in maintaining the length of telomeres. This study was carry out to determine the effect of high intensity interval training (HIIT) and continuous endurance training on TRF2 and TERT gene expression in heart tissue of aged male rats.
  Methods
  In this experimental study 24 adult aged male rats (88-96 weeks, 363±12 g) allocated into three groups including control, endurance training (5 sessions per week: with 60-70 of maximum speed of group) and HIIT (5 sessions per week: 80 percent in the first and second week, 90% maximum speed of the third week, 100 % until the end of the exercise for 6 weeks). Gene expression of TRF2 and TERT were assessment by Real-time - PCR and the quantification of gene expression levels using the Pfaffl formula.
  Results
  TRF2 gene significantly increased in HIIT and CET groups in compared to control group (P<0.05). TERT gene non- significantly increased in HIIT and CET groups in compared to the control group.
  Conclusion
  It seems, 6 weeks of high-intensity interval training and continuous endurance training to be able regulate the growth and longevity of the heart cells by maintaining the length telomere by increasing TRF2 gene expression.
  Keywords: High intensity interval training, Continuous endurance training, TRF2 gene, TERT gene, Aging, Rats
 • Mehregan Jamshidi, Seyed Ebrahim Hosseini*, Davood Mehrabani, Masoud Amini Pages 50-58
  Background and Objective
  The resin secretions of Cannabis sativa are called Hashish, which has medicinal and psychological properties. The most important psychoactive compound of this plant is THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol), which can stimulate cannabinoid receptors in the body. This study was carried out to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Cannabis sativa on cell survival and osteoblastic differentiation of human mesenchymal stem cells.
  Methods
  In this experimental study, mesenchymal stem cells derived from fat tissue of human abdominal were treated with 100 ng/ml concentration of hydroalcoholic extract of Cannabis sativa. Flow cytometry and RT-PCR techniques were used for detection of cells. The cytotoxic effect of Cannabis sativa extract and osteoblastic differentiation of cells were investigated using MTT method and Alizarin-Red staining, respectively. The karyotype analysis was performed with the preparation of extended metaphase chromosomes.
  Results
  The identity of the fat mesenchymal stem cells was confirmed by the expression of non-hematopoietic mesenchymal markers (CD90, CD44 and CD73) and the lack of expression of the hematopoietic marker (CD34 and CD45). The Alizarin-Red showed that the treatment with Cannabis sativa has no effect on the osteoblastic differentiation of human fat mesenchymal stem cells, and the treated cells were differentiated into bone cells same as control group. Also, Cannabis sativa extract has no effect on the structure, morphological status and number of chromosomes of these cells.
  Conclusion
  This study showed that human fat mesenchymal cells in the presence of a hydroalcoholic extract of Cannabis sativa maintain the ability of osteoblastic differentiation. Also, this extract has no effect on the chromosomal karyotype of the cells.
  Keywords: Cannabis sativa, Fat mesenchymal cells, Osteoblast, Karyotype
 • Ali Rajabi, Ali Akbarnejad*, Marefat Siahkouhian, Morteza Yari Pages 59-69
  Background and Objective
  Lung volume loss, airway obstruction and air flow limitation, and also hypertension are risk factors for mortality in patients with type 2 diabetes. This study was done to determine the effect of supplementation of saffron and exercise training on blood pressure changes, pulmonary function and spirometric indices in obese and overweight women affected by type 2 diabetes.
  Methods
  In this quasi-experimental study, forty-eight type 2 diabetic obese and overweight women were non randomly divided into four equal groups including placebo, saffron + training, training + placebo, saffron plus placebo). The saffron group + training and training + placebo groups did aerobic training with intensity of 60-75% of maximal heart rate for 8 weeks (three sessions per week). A daily dose of 400 mg of saffron sprout powder (once a day) was used for two months. The variables were measured in the pre-test, 48 hours and two weeks after the last training session.
  Results
  Intra-group results showed a significant increase in pulmonary function variables (VO2max, FVC, FEV1, FVC/FEV1, PEF, MVV), and significant reduction in systolic blood pressure and anthropometric indices (weight, BMI, and body fat percentage) in all three groups of exercise, saffron and practice + saffron (P<0.05). However, the results intra-group showed a significant difference in the above variables between the exercise + saffron supplement group in compared to other intervention groups (P<0.05), also, the highest effect was observed in the exercise + supplemental group.
  Conclusion
  According to the results of this study, saffron with exercise led to significant improvement in pulmonary volume and capacities, as well as a decrease in blood pressure in obese and overweight women affected by type 2 diabetes.
  Keywords: Spirometry, Blood pressure, Aerobic exercise, Saffron, Women, Overweight, Obesity, Type 2 diabetes
 • Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar*, Valiyolah Farzad Pages 70-76
  Background and Objective
  Couple burnout is phenomenon which affects many couples. It is the main cause of emotional divorce, and it can provide a ground for formal divorce of couples. This study was conducted to evaluate the effectiveness of stress inoculation training (SIT) on reducing couple burnout among married women.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 30 married women whom refered to Aram psychological and counseling service center in Gorgan, norhern Iran during 2016. The subjects selected by available sampling method and were assigned into intervention and control groups via a non-randomized method. Subjects in intervention group were received the stress inoculation training intervention in eight 2-hour session in groups (one session per week). The control group did not receive intervention until the end of the follow up stage. The data gathering tool was Couple Burnout Measure of Pinez (1996) which was completed by all subjects in pre-test, post-test and one-month follow up.
  Results
  After treatment and one-month follow up, the stress inoculation training intervention was effective on reducing couple burnout and its components including physical fatigue, mental fatigue, and emotional fatigue (P<0.05).
  Conclusion
  Stress inoculation training reduces couple burnout and its components in married women. Therfore, stress inoculation training recommends to be an appropriate interventional option for reducing marital problems and improving couple relationships.
  Keywords: Couple burnout, Stress inoculation training, Married women
 • Mohammad Salehi, Mohammad Sobhani Shahmirzadi*, Leila Barati Pages 77-82
  Background and Objective
  Chronic and recurrent abdominal pain affect about 7-20% of children in school age, and it is responsible for 2-4% of children's medical referrals. Helicobacter pylori infection in children can cause gastrointestinal problems in childhood, and the lack of treatment and eradication can lead to serious complications. This study was done to evaluate the prevalence of Helicobacter pylori ELISA stool antigen in children with chronic abdominal pain.
  Methods
  In this case control study, 33 children with chronic abdominal pain and 30 normal children were evaluated. The stool was tested by ELISA method to evaluate Helicobacter pylori antigen.
  Results
  15.2% of chidern in the chronic abdominal pain group were positive for Helicobacter pylori. No positive case was found among control group. This difference between case and control groups was significant (P<0.05).
  Conclusion
  Considering the high prevalence of Helicobacter pylori antigen in children with chronic abdominal pain, it is suggested that children with chronic abdominal pain without a definite cause screened for Helicobacter pylori infection.
  Keywords: Helicobacter pylori, Chronic abdominal pain, Children, Helicobacter pylori stool antigen
 • Pouria Arvish, Armina Behnam, Abolfazl Salimi, Mohammad Ali Vakili, Jamileh Ramezani* Pages 83-88
  Background and Objective
  Avulsion of permanent teeth is a common emergency condition in pediatric dentistry. The prognosis of avulsed teeth depends on the appropriate and efficient approach of unprofessional persons such as the parents and school teachers who are present at the incident site, prior to the professional dental visit. This study was done to evaluate the parental knowledge regarding emergency management of traumatic tooth avulsion in north of Iran.
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 264 parents (76.8% mothers and 23.2% fathers) of children aged 6 to 12 years old whom referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Gonbad-e-Kavoos a twon in Golestan Provinece, northern Iran during 2015-16. The subjects were interviewed using a questionnaire form with 11 objective questions. The questionnaire included personal information and parental knowledge about traumatic tooth avulsion.
  Results
  84.8% of parents had insufficient knowledge. The father`s and mother`s knowledge rate was 13.3% and 16%, respectively. There was no significant association between educational levels, age or gender and knowledge rate.80.8% of subjects did not received education about how to react after traumatic tooth avulsion.
  Conclusion
  Parental knowledge regarding emergency management of traumatic tooth avulsion is very low. Considering the irreversible consequences of this injury in delayed management, increasing parental knowledge is necessary.
  Keywords: Tooth avulsion, Parental knowledge, Emergency management
 • Majid Zamani, Mohsen Jalali*, Elnaz Pourahmadi Pages 89-98
  Background and Objective
  Childhood behavioral and emotional problems may be continus to puberty, even extend to elderly. This study was carried out to determine the role of family accommodation of child symptoms, parenting style and parental stress in prediction of anxiety disorder in children with 6 - 10 years old in Golestan province, north of Iran.
  Methods
  In this descriptive-analytic study 300 children with 6-10 years old and their mothers were selected by randomized cluster sampling method during 2017. The questionnaires of family accommodation scale-anxiety (FAS-A, 2013), parent stress index-sort form (PSI-SF, 2000), Bamerind parenting styles questionnaire 1973 and Spence child anxiety scale-parent form (SCAS-P, 1998) were completed by the mothers.
  Results
  Increasing family accommodation and parenting stress significantly correlated with increasing children anxiety (P<0.05). The authenticated childbearing style by parents significantly correlated with reducing the anxiety in children (P<0.05), but authoritarian parenting and permissive parenting by parents significantly correlated with increasing the anxiety in children (P<0.05). Authenticated childbearing style along with authoritative parenting style, parental stress and family support could predict 49% of children's anxiety (F=97.91, P<0.0001).
  Conclusion
  Authoritative and authoritarian parenting, parenting stress, family accommodation has an effective role in predicting children's anxiety.
  Keywords: Anxiety disorders, Family, Accommodation, Parenting, Child
 • Hamidreza Khorshidi, Sajjad Daneshyar, Zeynab Sadat Eslami*, Abbas Moradi Pages 99-105
  Background and Objective
  Trauma is the third cause of death and the main cause of disability in Iran. Children are more susceptible to trauma due to physiological conditions and the growth process. This study was done to evaluate the epidemiolog of pediatric trauma in Hamedan, Iran during 2016-2017.
  Methods
  This descriptive-analytical study was done on 482 traumatic children (330 boys, 152 girls) at the age of 0 to 14 years whom referred to Besat Hospital in Hamedan, Iran during April 2016 to March 2017. Age, gender, season, type of troma and the outcome of trouma were recorded for each subject.
  Results
  The highest rate of trauma was observed between the ages of 7-14 years old (40.5%). The rate of trauma was significantly higher in boys than the girls (P<0.05). The most rate of trauma occured in summer (36.9%). The most common, place, cause, type, region of traumas were home (44%), falling down (53%), fracture (35%), and region (41%) respectively. Regarding the subsequence of discharge of subjects, 10 deaths and 42 disabilities after trauma were observed.
  Conclusion
  Regarding the most common type and place of accidents, providing safety at home and knowledge of parents are nesscery for preventing of pediatric teruma in Iran.
  Keywords: Trauma, Pediatrics, Epidemiology, Death, Iran
 • Zeinab Shaki, Mohammad Reza Heidari*, Mohsen Naseri, Anoshirvan Kazemnejad, Mohammad Kamalinejad, Hamid Reza Rostamani, Fatemeh Alijaniha Pages 106-112
  Background and Objective
  Chronic itching reduces the quality of life of patients undergoing hemodialysis. This study was done to determine the effect of chronic itching on the quality of life of patients under hemodialysis in north of Iran.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 111 patients with mean age of 58.36±12.7 years were randomly selected from hemodialysis centers of Golestan province from May to December 2017. Demographic data, quality of life (Itchy QOL questionnaire), Xerosis, pruritus intensity (Balaskas 1998), and laboratory tests including calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, blood urea nitrogen, creatinine, hemoglobin and hematocrit were evaluated.
  Results
  The mean score of itching severity and overall quality of life was 29.27±7.46 and 41.4±10.44, respectively. There was a significant correlation between the severity of itching and the overall score of patients' quality of life (P<0.05). Correlation between severity of pruritus with symptom dimension, functional dimension and emotional dimension was significant (P<0.05). There was a significant correlation between severity of itching and Xerosis and serum calcium level (P<0.05). There was a significant correlation between Xerosis and calcium level with increased itching (P<0.05).
  Conclusion
  Itching reduced the quality of life in hemodialysis patients in north of Iran.
  Keywords: Hemodialysis, Itching, Xerosis, Quality of Life, Iran
 • Ghasem Abedi, Seyed Amir Soltani Kontai*, Jamshid Yazdani Cheratee Pages 113-119
  Background and Objective
  Managed health care is one of the main components of universal health care systems, which recently has drawn more attentions. Therefore, based on the high costs of health system, poor quality of services, reduce efficiency, it is necessary to study and design a model to distinguish managed form unmanaged systems in Iran. This study was done to evaluate the managed health care in contagious and non-contagious diseases in Golestan province, northern Iran during 2016.
  Methods
  This descriptive-analytic study was done based on data collected from all urban and rural health centers of Golestan province, north of Iran during 2016 using standard checklists. Data were analyzed according to rural and urban area and type of diseses.
  Results
  Managed health care of tuberculosis was considerd in first rank following by hypothyroidism, leishmaniasis, hypertension, brucellosis and finally diabetes in a respective manner. In addition, managed cares in rural centers significantly had better condition than those of urban centers (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed that managed care in rural areas is better than urbans and the tuberculosis has well condition according to managed health care.
  Keywords: Managed health care, Contagious diseases, Non-contagious diseases, Tuberculosis, Rural area, Iran
 • Nafiseh Kiarostami, Jafar Amani*, Abbas Ali Imani Fooladi, Ali Mirhosseini Pages 120-127
  Background and Objective
  Breast cancer is one of the most common types of cancer among women. HER-2 molecule as the receptor of tyrosine kinase from the family of epithermal growth factor is a major cause of cancer. The Herceptin protein molecule, which is an anti-HER-2 antibody, can play an important role in the diagnosis and treatment of breast cancer. This study was done to subcloning of Herceptin gene, expression in the prokaryotic system (E.coli) and produce Herceptin recombinant protein for use in the treatment of breast cancer.
  Methods
  In this descriptive – laboratory study, Herceptin gene from synthesized construct was isolated by enzyme digestion, and then subcloned to the expression vector pET28a. Subcloning of the gene was confirmed using PCR and enzyme digestion. After transferring the vector into E.coli BL21 DE3, expression of the recombinant Herceptin gene was induced by IPTG. The recombinant protein was evaluated by SDS-PAGE and purified with Ni-NTA column chromatography and finally verified by western blotting using anti-histidine antibody. The survival of cells adjacent to recombinant Hercaptin by MTT was investigated.
  Results
  Following the subcloning of the Herceptin gene, PCR and enzyme digestion, the 741 fragment of the Herceptin gene was confirmed. Confirmation of Herceptin's recombinant protein and its evaluation on SDS-PAGE gel about 27 kDa was done. The recombinant protein was also confirmed with anti-histidine tag. The purified protein adjacent to the SKBR3 cell line was able to block the growth of cancer cells.
  Conclusion
  Regarding the expersion of HER2 antigen on surface of breast cancer cells, Herceptin can act as antibody blocker and it arrests the growth of breast cancer cells.
  Keywords: Breast cancer, Recombinant Herceptin, Her-2 antigen, Cancer cell