کاربست مدیریت دانش در بین مدیران ستادی آموزش و پرورش بر اساس مدل جاشپارا

پیام:
چکیده:
امروزه دانش به عنوان منبع خلق ارزش تلقی می‏ شود لذا کاربست آن از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربست مدیریت دانش با استفاده از مدل جاشپارا در آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام گرفته ‏است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، 260 نفر از مدیران ستادی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1394 بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای نسبتی، تعداد 158 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‏ شامل 39 گویه و در چهار مولفه تنظیم گردید، برای تعیین ویژگی‏ های روانسنجی پرسش‏نامه، روایی محتوا با نظر خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تایید شد. نتایج نشان داد که تمامی مولفه ‏های مدیریت دانش به غیر از سازماندهی در سطح معنی‏ داری (05/0p<) بالاتر از متوسط هستند. همچنین بین سابقه کار مدیران و تمامی مولفه ‏های مدیریت دانش رابطه معنی‏ داری وجود ندارد، اما بین مولفه اکتساب و خلق دانش با سابقه کار رابطه مثبت و معنی داری تایید گردید. نتایج نشان داد که در بین سطوح مختلف مدیران با کاربست مدیریت دانش و مولفه ‏های آن، تفاوت معنی‏ داری وجود ندارد. یافته‏ ها نشان داد که وضعیت کاربست مدیریت دانش در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998349 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.