تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به پیشرفت سریع در زمینه ی جراحی های کم تهاجمی باید از برنامه های آموزشی جدیدی برای هم سطح شدن دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل با نقش های جدید خود استفاده شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی بود.
روش کار
مطالعه حاضر، از نوع نیمه تجربی بود و  نمونه گیری به روش سرشماری و با حضور تمام دانشجویان ترم 8 کارشناسی پیوسته اتاق عمل (28 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش میزان آگاهی دانشجویان قبل و بعد (فاصله ی زمانی 30 روز) از آموزش اصول جراحی لاپاراسکوپی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری و برای تعیین تاثیر استفاده از کتابچه بر میزان آگاهی دانشجویان از آزمون تی-زوجی استفاده شد. محتوای کتابچه حاضر با الگوبرداری از کوریکولوم اصول جراحی لاپاراسکوپی رزیدنت های جراحی تهیه و استفاده شد.
یافته ها
قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی دانشجویان درحیطه ی مراقبت های قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل به ترتیب15/942±213/08، 18/61±212/04، 32/53±217/14 بود که این نمرات بعد از مداخله به ترتیب به مقادیر 16/78±274/62، 57/16±245/37،22/85  ±  245رسید که یک افزایش معنی دار در تمام حیطه ها را نشان می دهد (p<0/001).
نتیجه گیری
از آنجا که آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در مورد اصول جراحی لاپاراسکوپی در تمام حیطه ها قبل از استفاده از کتابچه ی آموزشی پایین بود و استفاده از کتابچه ی آموزشی باعث ارتقای آگاهی دانشجویان در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی شد. به کارگیری آن در برنامه آموزشی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999930 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.