اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه ی گروهی بر افسردگی و استرس ادراک شده دانشجویان دختر

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلال افسردگی با شیوعگسترده ای با حدود 25-10 درصد برای زنان و 12-10 درصد برای مردان در طول عمر به عنوان سرماخوردگی روانی از سال ها پیش معروف بوده است. دوره ی تحصیلی دانشگاهی به واسطه ی حضور عوامل متعدد، دوره ی فشارزایی بوده و احتمال رخ دادن افسرگی در آن بسیار شایع است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه ی گروهی بر افسردگی و استرس ادراک شده دانشجویان دختر انجام شد.
روش کار
این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. از این میان به شیوه نمونه گیری هدفمند 30 آزمودنی به کمک پرسشنامه افسردگی بک انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه ی گروهی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس افسردگی بک و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران استفاده شد که در پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و تحلیل کوواریانس مانکوا در سطح معناداری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان دادند که رفتار درمانی دیالکتیکی در بهبود افسردگی(801/0P=) و استرس ادراک شده(023/0P=) دانشجویان دختر مبتلا به افسردگی موثر بوده است.
نتیجه گیری
بنابر نتایج بدست آمده، رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی، می تواند موجب بهبود افسردگی و استرس ادراک شده دانشجویان دختر شود. بنابراین، این مداخله به عنوان درمانی موثر در بهبود این نشانه ها می تواند کاربرد داشته باشد و می توان با اجرای آن به بهبود وضعیت مبتلایان به افسردگی کمک کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.