تاثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص های نفروپاتی دیابتی موش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گیاه شقایق کوهی در طب سنتی مناطق جنوبی ایران به عنوان ضد دیابت شناخته می شود. این مطالعه جهت مقایسه اثر گیاه شقایق کوهی و داروی گلیبن کلامید بر تغییر سطوح سرمی نیتروژن اوره خون، کراتینین و بیلی روبین های تام و مستقیم در موش های صحرایی دیابتی القاء شده با آلوکسان صورت پذیرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه مساوی تقسیم شدند: کنترل، شاهددیابتی، دیابتی تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوز روزانه 250 میلی گرم بر کیلوگرم، دیابتی تیمار با عصاره با دوز روزانه 500 میلی گرم برکیلوگرم و دیابتی تیمار با گلیبن کلامید با دوز روزانه 5 میکروگرم برکیلوگرم. گروه های دو تا پنج با تزریق تک دوز آلوکسان به میزان 120میلی گرم برکیلوگرم دیابتی شدند. پس از گذشت سی روز، حیوانات بیهوش شده و خونگیری از قلب انجام شد. فاکتورهای کراتینین، نیتروژن اوره، بیلی روبین تام و مستقیم به روش آنزیماتیک اندازه گیری شد. و ارقام حاصله با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
میانگین های بدست آمده از غلظت تمام فاکتورها در گروه دیابتی تیمار باعصاره250 نسبت به گروه شاهددیابتی تفاوت معنی دار نشان داد(001/0>P). هم چنین، تفاوت میانگین ها میان دو گروه دیابتی تیمار با عصاره 500 و گروه کنترل در فاکتورهای نیتروژن اوره، کراتینین و بیلی روبین تام و مستقیم معنی دار نبود(05/0<P)، این کاهش برای گروه تیمار با دارو محدود به  فاکتورهای کراتینین و بیلی روبین تام بود.
بحث و نتیجه گیری
می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالا مصرف خوراکی عصاره شقایق کوهی می تواند باعث تعدیل فعالیت پاکسازی کلیوی و کبدی موش های دیابتی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
214 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!