تحلیل محتوای کتاب درسی پیام های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی های پایه اخلاقی برنامه درسی ملی

پیام:
چکیده:
این تحقیق با هدف تحلیل محتوای کتاب درسی پیام های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی های پایه اخلاقی برنامه درسی ملی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و روش جمع آوری داده ها سندکاوی کتاب های درسی با روش کدگذاری کوربین و اشتراوس بود. جامعه و نمونه پژوهش کتب درسی پیام های آسمانی دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-1395 بودند. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای کتاب های درسی بر اساس شایستگی های اخلاقی برنامه درسی ملی بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان دفتر تالیف کتب درسی و متخصصان برنامه درسی تایید شد. یافته ها نشان داد که در مجموع 154 فراوانی مرتبط با شایستگی های پایه اخلاقی برنامه درسی ملی در سه کتاب شناسایی شد که سهم هر یک از پایه های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب 75، 48 و 31 مورد بود. همچنین از نظر توزیع فراوانی شایستگی های در بین محورهای سه گانه، محور گرایش و تمایلات با 85 فراوانی بیشترین سهم و محور شناخت و معرفت با 30 فراوانی کمترین سهم را داشت. علاوه بر آن از مجموع 19 شایستگی اخلاقی پایه مورد نظر برنامه درسی ملی در کتب پایه های هفتم، هشتم و نهم صرفا به ترتیب به 13، 9 و 6 شایستگی توجه شده بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -214
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001188 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!