مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انتقال عفونت از وسایل و محیط به بیماران به شکل وسیعی از طریق تماس صورت می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای و میکروبی در سال 1396 انجام گرفت.
روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی سطوح محیطی17 بخش بستری بیمارستان مورد مطالعه طی یک ماه و در دو مرحله مورد ارزیابی مشاهده ای (از طریق تکمیل چک لیست) و میکروبی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق مقایسه با استانداردها و ضوابط انگلستان انجام گرفت.
یافته ها
این مطالعه نشان داد میزان آلودگی بخش ها و سطوح مختلف بیمارستان مورد مطالعه از نظر میکروبی 75/75 درصد و از نظر مشاهده ای 15/29 درصد می باشد. طبق تحلیل های آماری در روش میکروبی در میان سطوح تجهیزات پزشکی ونتیلاتور آلوده ترین محل و در میان سطوح محیطی شبه خانگی کمد بیمار آلوده ترین محل گزارش گردید. در پایش مشاهده ای نیز در میان سطوح تجهیزات پزشکی کلیشه پرونده آلوده ترین و از بین سطوح محیطی شبه خانگی نیز یخچال آلوده ترین محل تعیین شد. آلوده ترین بخش از نظر پایش میکروبی کاردیوتراکس و از نظر پایش مشاهده ای داخلی مردان تعیین شد.
نتیجه گیری
لذا پیشنهاد می گردد که با برنامه ریزی مدون و بکارگیری روش های مناسب و پیشگیرانه، اجرای برنامه های ضدعفونی، تدوین راهنمای نظافت و گندزدایی، آموزش و پایش مداوم آن با روش های استاندارد میزان آلودگی به حداقل برسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.