بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به الزام قانونی دستورعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات در بخش سلامت، که بر نظام اقتصادی کشور نیز موثر است، پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد می پردازد.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی تحلیلی با رویکرد پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 1396-1389 (مشتمل بر پنج سال قبل و سه سال بعد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد) است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از برگه ارزیابی خدمات، تجزیه و تحلیل متون، گزارش های مدیریتی و داده های صورت های مالی استفاده و تجزیه وتحلیل آماری داده های مزبور از طریق رگرسیون چند متغیره انجام شده است.
یافته ها
نتایج بیانگر این است که بین اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد با درآمد بیمارستان ها، حضور فعال کارکنان غیرموظف و کیفیت ارائه خدمات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد اما بین اجرای این طرح و ضریب اشغال تخت فعال رابطه معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با توجه به موثربودن اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر درآمد بیمارستان ها می توان اظهار داشت که این طرح تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها داشته و موجب فعالیت بیشتر آنان در بیمارستان ها، ارائه خدمات بهتر و در مجموع بهبود اثربخشی شده است. بنابراین، به مسئولان و مجریان طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می شود اجرای آن را به صورت گسترده تر در سایر استان ها دنبال کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007484 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.