موقعیت یابی عصبی مسئولیت اجتماعی برند (BSR) با به کارگیری الکتروانسفالوگرافی

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عصبی مسئولیت اجتماعی برند بر رفتار مصرف کنندگان بود. در نسخه سوم بازاریابی توجه به روح انسانی و مسئولیت آن به عنوان یک راهبرد رقابتی مطرح گردیده است.
مواد و روش ها
روش تحقیق اکتشافی -آزمایشگاهی می باشد. ابزارهای الکتروانسفالوگرافی برای ثبت سیگنال های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless استفاده شدند (شرکت ایموتیو). پس از پاکسازی سیگنال ها از طریق تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل با کمک نرم افزار EEGLAB و استفاده از الگوریتم LORETA، فعالیت های مغز موقعیت یابی شد. مطالعه بر روی جامعه مصرف کنندگان یک رایحه انجام شد. یک تبلیغ با ماهیت مسئولیت اجتماعی برند به گروه تجربی نشان داده شد. مصرف کنندگان برند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. این گروه از مسئولیت اجتماعی آگاه نبود.
یافته ها
نتایج نشان داد که در گروه تجربی نیمکره چپ بیشتر فعال بود در حالی که مناطق مختلفی در نیمکره راست در گروه کنترل فعال بود.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که رفتار ناشی از محرک های حسی است که منجر به فعالیت هر دو سمت چپ و راست مغز می شود. موقعیت یابی فعالیت مغز (چپ یا راست) را می توان به نفع یک برند با توجه به مسئولیت های اجتماعی اش تعیین نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008137 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!