بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کاهش نرخ باروری در ایران و استفاده از روش های متعدد پیش گیری از بارداری در چند دهه اخیر تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی بسیاری قرارگرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی باروری و روش های رایج پیش گیری از بارداری با لحاظ کردن عوامل موثر بر آن ها در شهر اراک در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش ها
 مطالعه حاضر به صورت مقطعی روی 384 خانم متاهل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396 انجام شد. افراد به صورت تصادفی از سه بیمارستان ولیعصر، طالقانی و امیرکبیر انتخاب گردیدند. اطلاعات شرکت کنندگان در غالب پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار stata نسخه 12 تحلیل گردید.
ملاحظات اخلاقی
 این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.4 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسید.
یافته ها
 نتایج نشان داد میانگین سنی زنان و میانگین مدت زمان ازدواج آن ها به ترتیب 19/11 ± 03/40 و 73/12 ± 08/21 است. هم چنین 281 نفر (2/73 درصد) از روش پیش گیری طبیعی استفاده می کردند. اکثر زنان حاضر در مطالعه حاضر از تحصیلات زیر دیپلم بهره مند بودند که فاقد درآمد و خانه دار بودند. هم چنین از روش های دیگر پیش گیری از بارداری ازجمله قرص، کاندوم، IUD، آمپول یک ماهه و آمپول سه ماهه به ترتیب 9/8، 28/3، 38/6 ،7/1 و 6/2 درصد استفاده شد.
نتیجه گیری
بیشترین روش استفاده شده جهت پیش گیری از باروری روش طبیعی است. دو روش استفاده از کاندوم و قرص نیز بیشتر از سایر روش های پیش گیری از بارداری استفاده شده است. عدم آگاهی از روش های پیش گیری مدرن از بارداری وجود دارد. از این رو توصیه می شود جهت ارتقای آگاهی زنان متاهل، سیمنارهای آموزشی و مشاوره برای آشنایی با وسایل پیش گیری از بارداری برگزار گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.