بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فردی و ویژگی های نقش بر عملکرد نیروی فروش است. براساس تحقیقات گذشته در این پژوهش، مشتری گرایی، درجه انطباق پذیری و گرایش به ارزش دوره عمر مشتری، به منزله عوامل فردی موثر بر عملکرد نیروی فروش در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فروش نمایندگی های شرکت بیمه پاسارگاد در استان گیلان، است. برای انتخاب نمونه های آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، پرسشنامه بین 88 نفر توزیع گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر یک از عوامل ارزش دوره عمر مشتری، مشتری گرایی، ویژگی های نقش و درجه انطباق پذیری به ترتیب از بیش ترین تا کمترین تاثیر را بر عملکرد نیروی فروش در نمایندگی های بیمه پاسارگاد دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت بر رابطه بینارزش دوره عمر مشتریو عملکرد نیروی فروش و رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد نیروی فروش نقش تعدیل کنندگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!