بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
قاچاق یکی از جرایم سازمان یافته درسطح جهان است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اشراف اطلاعاتی ناجا در پیشگیری از قاچاق زنان و دختران در سال های 1392 تا 1397، انجام شده است.
روش
روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا پیمایشی است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق، نخبگان، کارشناسان علوم سیاسی و جامعه شناسی، مسئولان، مدیران و کارمندانی است که با که با موضوع قاچاق زنان آشنایی دارند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 254 تعیین شد. متغیر وابسته تحقیق، میزان قاچاق زنان و دختران است که سعی شده اثرات متغیرهای مستقل اشراف اطلاعاتی ناجا بر آن مورد سنجش قرار گیرد.
یافته ها
بیش از نیمی از پاسخگویان (5/53 درصد) معتقدند که میزان تاثیر کنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده بر میزان قاچاق زنان و دختران زیاد است.
نتایج
میزان کنترل تردد زنان و دختران بدون خانواده قوی ترین پیش بینی کننده میزان قاچاق زنان و دختران است. تاثیر مستقیم منفی رصد و کنترل تردد زنان مطلقه کثیرالمسافرت بر میزان قاچاق زنان و دختران در مرتبه دوم قرار دارد. متغیر میزان گسترش شبکه منابع و مخبرین با دارا بودن ضعیف ترین ضریب حاکی از تاثیر مستقیم منفی این متغیر در میزان قاچاق زنان و دختران است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014917 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!