بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه
نتایج پژوهش های انجام شده نشان دهنده ناکافی بودن آگاهی و خودمراقبتی در مورد بیماری نارسایی مزمن کلیه است که درک نادرست از بیماری در این بیماران به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی در بیماران تحت درمان با همودیالیز است.
روش کار
این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده ساده بود. 120 نفر بیمار تحت درمان همودیالیز در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای شهر قزوین از آذر تا بهمن 1395 قرار گرفتند. نمونه ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد زوج و فرد به دو گروه کنترل (مراقبت معمول) و مداخله (مداخله درک بیماری) تقسیم شدند. هر دو گروه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خلاصه شده درک بیماری قبل از مداخله را تکمیل کردند. گروه مداخله آموزش خود مراقبتی مبتنی بر درک از بیماری را در در سه جلسه 30 دقیقه ای قبل از شروع دیالیز بیمار دریافت کرد. علاوه بر این کتابچه ای آموزشی نیز در جلسه دوم تحویل بیمار داده شد که پژوهشگر زیر نظر اساتید تهیه کرده و در اختیار بیماران قرار داده بود. هر دو گروه 4 هفته بعد مجددا پرسشنامه درک از بیماری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ابزارهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
 بین دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک، به جز زمان انجام دیالیز (0/014>P)، اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون ANCOVA نشان می دهد بین درک از بیماری در گروه کنترل و مداخله اختلاف معنی داری وجود دارد (F(1,112)=13/88 , P<0/001 )
نتیجه گیری
 مداخله آموزشی خود مراقبتی مبتنی بر درک از بیماری باعث افزایش درک از بیماری در بیماران همودیالیزی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.