بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
 تبعیت دارویی برای بهبود پیامدهای سلامتی ضروری است. افزایش پیچیدگی های رژیم درمانی باعث تبعیت ضعیف در افراد مبتلا به نارسایی قلبی می شود. از طرف دیگر ذات پیش رونده علائم بیماری و رژیم های درمانی پیچیده آن برای بیماران اغلب پراسترس و تنش زاست. هدف این پژوهش تعیین ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به نارسایی قلبی، مرکز قلب و عروق شهر، کرمانشاه است.
روش کار
 این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی و جامعه پژوهشی آن 400 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی، مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع)، شهر کرمانشاه در سال1394 بود که با روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. داده ها به روش خود گزارشی با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، تبعیت دارویی موریسکی و راهبرد مقابله ای فرم خلاصه کارور گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22، آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت.
یافته ها
 نتایج نشان می دهد بیشتر واحدهای پژوهش (94 درصد) تبعیت دارویی ضعیفی دارند. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای (پذیرش 0/019=P، توسل به مذهب 0/036=P، شوخ طبعی 0/025=P، کاربرد ابزاری حمایت 0/001=P، کاربرد هیجانی حمایت 0/02=P، چهارچوب مثبت دادن 0/001>P و انحراف فکر 0/002=P) همبستگی مستقیم و ضعیف آماری وجود دارد.
نتیجه گیری
 با توجه به تبعیت ضعیف دارویی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی و همبستگی معنادار تبعیت دارویی با برخی از راهبردهای مقابله ای ارائه برنامه های آموزشی مشاوره ای ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015749 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.