تاثیر آماده سازی برای بستری شدن بر اضطراب، هنگام پذیرش کودکان سن مدرسه در مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه
بستری شدن کودک در بیمارستان یکی از مهم ترین علل پیدایش اضطراب در آنهاست. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آماده سازی برای بستری شدن بر اضطراب هنگام پذیرش کودکان سن مدرسه در مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان در سال 1396 است.
روش کار
در این پژوهش نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 54 کودک سن مدرسه (6-12 سال) که به بخش های کودکان 1 و 2 مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی سازی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب اسپیلبرگر ویژه کودکان استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، در گروه مداخله برنامه آماده سازی شامل آشناکردن کودک با بخش و کارکنان، وسایل درمانی و ارائه کتابچه کارتونی به مدت 30 دقیقه ارائه شد؛ درحالی که برای کودکان گروه کنترل کارهای معمول بخش صورت گرفت. سپس هر دو گروه بار دیگر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. داده ها نیز پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های دقیق فیشر و کای دو تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل اختلاف معنی داری دارد (0/001=P). همچنین این میانگین در گروه مداخله، قبل و بعد از مداخله با اختلاف معنی داری همراه است (0/050=P) که این امر تاثیر مثبت مداخله را بر کاهش اضطراب کودکان سن مدرسه نشان می دهد.
نتیجه گیری
 آماده سازی برای بستری شدن روشی موثر بر کاهش اضطراب کودکان سن مدرسه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015756 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!