بررسی اثر کشت مخلوط نیشکر لگوم بر ویژگی های کمی، کیفی و فیزیولوژیک نیشکر

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط نیشکر با دو نوع لگوم روی برخی صفات کمی و کیفی نیشکر، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و چهار تکرار در دو مکان در شهرستان اهواز در سال زراعی 96-1395 به اجرا درآمد. تیمار ها شامل کشت خالص نیشکر، خالص سویا، خالص لوبیا، خالص سویا تلقیح با رایزوبیوم، خالص لوبیا تلقیح با رایزوبیوم، خالص نیشکر تلقیح با میکوریزا، مخلوط نیشکر و لوبیا، مخلوط نیشکر و سویا، مخلوط نیشکر و لوبیا تلقیح با رایزوبیوم، مخلوط نیشکر و سویا تلقیح با رایزوبیوم، مخلوط نیشکر تلقیح شده با میکوریزا و لوبیا، مخلوط نیشکر تلقیح شده با میکوریزا و سویا، مخلوط نیشکر تلقیح شده با میکوریزا و سویا تلقیح شده با رایزوبیوم و مخلوط نیشکر تلقیح شده با میکوریزا و لوبیا تلقیح شده با رایزوبیوم بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان دادند بیش ترین شاخص برداشت برای عملکرد نی (81/93 درصد)، بیش ترین شاخص برداشت برای عملکرد شکر (34/7 درصد)، بیش ترین درجه خلوص (28/87 درصد)، درصد شکر سفید (73/11)، درصد نیتروژن (56/2 درصد)، فسفر (26/0 درصد)، پتاسیم (91/1 درصد) در پهنک و رطوبت غلاف برگ نیشکر (82/83 درصد) در تیمار کشت مخلوط نیشکر تلقیح شده با قارچ به همراه لوبیا چشم بلبلی تلقیح شده با باکتری و بهترین نسبت برابری زمین (068/2) در کشت مخلوط نیشکر (تلقیح با قارچ) و لوبیا (تلقیح با باکتری) به دست آمد. این نتایج نشان می دهند میکوریزا با نیشکر هم زیستی مثبت داشته و زمانی که قارچ میکوریزا و لوبیا چشم بلبلی هم زمان در یک تیمار حضور داشتند اثر هم افزایی آن ها روی شاخص برداشت عملکرد نی و شاخص برداشت عملکرد شکر و همچنین صفات کیفی در نیشکر مثبت شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.