عملکرد رشد و شاخص های خونی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر پروبیوتیک بر پارامترهای رشد و شاخص های خونی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، 44 قطعه مولد نر با میانگین وزن اولیه 85/33 ± 14/1366 گرم (خطای استاندارد ± میانگین) دوبار در روز به مدت 8 هفته با جیره های حاوی صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک بیوآکوا (Bio-Aqua) تغذیه شدند. با توجه به نتایج، بیشترین میانگین وزن نهایی و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0P<). همچنین بیشترین نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و تفاوت معنی داری با تیمار 2 گرم در کیلوگرم و شاهد داشت (05/0P<). با این حال اختلاف معنی داری در فاکتور وضعیت بین تیمارها دیده نشد (05/0P>). در شاخص های خونی بالاترین تعداد گلبول های قرمز و بیشترین مقدار هموگلوبین در تیمار 1 گرم در کیلوگرم بدست آمد و اختلاف معنی داری با تیمار 2 گرم در کیلوگرم و شاهد نشان داد (05/0P<). بیشترین تعداد گلبول های سفید و درصد هماتوکریت نیز در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشت (05/0P<). در سایر شاخص های خونی تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0P>). نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثرات مناسب پروبیوتیک بر پارامترهای رشد و شاخص های خونی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان می باشد. بر همین اساس توصیه می شود از پروبیوتیک بیوآکوا به میزان 1 گرم به ازای هر کیلوگرم جیره در جیره غذایی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017968 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!