مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تسلط پرستار بر داروهای ترالی و کاربرد مشخص هر کدام از آن ها فاکتور حیاتی در موفقیت احیای بیماران می باشد.
هدف
هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری پرستاران از داروهای ترالی اورژانس بیمارستان های منتخب نظامی می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال 1397 در دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح انجام گرفت. حجم نمونه شامل 32 نفر گروه بازی و 32 نفر گروه سخنرانی بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای شامل 30 سوال تعین میزان آگاهی پرستاران از طبقه اول داروهای ترالی بود؛ که ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. آموزش گروه سخنرانی طی دو جلسه 45 دقیقه ای با فاصله یک هفته از هم به صورت نظری تدوین شد. شرکت کنندگان در گروه بازی، به گروه های 4 نفره تقسیم شدند و آموزش در قالب بازی طراحی شده طی دو جلسه 45 دقیقه ای با فاصله دو هفته اجرا شد. بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پس آزمون برای هردو گروه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری فیشر، تی زوجی و تی مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که روش های بازی و سخنرانی بعد از مداخله با سطح معناداری 05/0 P< بر یادگیری و یادآوری پرستاران از داروهایی ترالی اورژانس موثر است. نتایج آماری یک ماه پس از مداخله نشان داد که هر دو روش موردنظر بر یادگیری و یادآوری پرستاران موثر است و بیشترین تاثیر را روش بازی بر پرستاران گذاشته است.
بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت آموزش از طریق بازی، پرستاران باید با روش های نوین آموزشی آشنا شده و هم با بهره گیری از روش های جذاب تر و کاربردی تر جهت بهبود کیفیت یادگیری و یادآوری آموزه های قدم بردارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021303 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.