بررسی ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در دوران بارداری مادر با کموزنی هنگام تولد در نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه
شاخص وزن کم هنگام تولد، شاخص بسیار حساس و مفید برای سلامت کودک است، لذا بررسی عوامل خطر مربوط به آن بسیار مورد توجه است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی مادری و خطر کم وزنی هنگام تولد در نوزادان انجام شد.
روش کار
این مطالعه به روش مورد- شاهدی بر روی 250 نفراز نوزادان تازه متولد شده در سال 1397 انجام گرفت که از این تعداد 125 نفر از نوزادان با وزن کم هنگام تولد به عنوان مورد و 125 نفر از نوزادان با وزن طبیعی به عنوان شاهد از بین افراد واجد شرایط به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در گروه های مورد و شاهد با استفاده از آزمون های آماری جدول متقاطع، تی تست، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
بر اساس نتایج، برخی عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی در مادران شامل: عدم فعالیت فیزیکی (0/007=p)، مواجهه با دود سیگار و دخانیات (0/005=p)، تری گلیسیرید (0/008=p)، کلسترول (0/028=p)، مصرف نمک سر سفره (0/004=p)، مصرف میوه ناکافی (0/05=p)، مصرف سبزیجات ناکافی (0/03=p) و مصرف فست فود و نوشابه (0/01=p) با کم وزنی نوزاد در هنگام تولد ارتباط معنی داری داشتند.
نتیجه گیری
برخی عوامل خطر مادری بیماری های قلبی - عروقی نظیر مواجهه با دود سیگار و دخانیات، مصرف نمک، مصرف فست فود و نوشابه، عدم مصرف میوه و سبزیجات، عدم تحرک و بالا بودن تری گلیسیرید خون می توانند به عنوان عوامل خطر زمینه ساز کم وزنی هنگام تولد در نظر گرفته شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.